Tjust Behandlingsfamiljer och Vägledande samspel/ICDP

Denna artikel är del 4 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Vägledande samspel och mentalisering genomsyrar hela vår verksamhet, inte bara i förhållande till våra placerade barn, utan även i relation till de biologiska föräldrarna, våra uppdragsgivare och oss som arbetar tillsammans.

För att hålla förhållningssättet Vägledande samspel/ICDP levande inom Tjust Behandlingsfamiljer arrangerar vi runt tre seminarier per år med olika teman.
De begrepp som förknippas med förhållningssättet Vägledande samspel används i vårt skrivna material som t.ex. vårdrapporter, genomförandeplaner m.m.  Vägledande samspel och mentalisering är också närvarande i alla olika väg- och handledningssammanhang och i det gemensamma behandlingsarbetet. I introduktionsutbildningen ”Ett hem att växa i” använder vi oss av principerna för och tillämpningar av sensitivisering utifrån programmet Vägledande samspel/ICDP.

Internutbildning

Alla anställda är internutbildade i Vägledande samspel/ICDP. Ett flertal av våra behandlingssamordnare och psykologer är utbildade på Nivå 3 – Certifierad utbildare och handledare – för att ha möjlighet att utbilda internt. Våra behandlingsfamiljer blir alla internutbildade på Nivå 1 och 2. Våra placerade barns biologiska föräldrar erbjuds ett utformat program där vi träffar föräldrarna vid sex tillfällen.

”Äga” sin egen behandling är målet

De placerade barnens delaktighet i sin behandling är av största vikt för oss på Tjust Behandlingsfamiljer. Målet är att de placerade barnen själva till slut ska hålla i sina egna behandlingskonferenser och uppföljningsmöten. Att de själva ska driva dagordningen med stöd och vägledning av behandlingsteamet. Detta är sammanhang där behandlingsteamet tillsammans reflekterar kring behov, utveckling och nuvarande situation vilket gör att barnen ”äger” sin egen behandling.

Vägledande samspel och Barnkonventionen

Lyhörda vuxna inom alla områden där barn och vuxna möts, är en förutsättning för barns inflytande och delaktighet. Att se barn som subjekt med egen kompetens, som ger uttryck för egna avsikter, känslor och önskningar är helt i enlighet med den syn på barn som utgör grunden för FN:s konvention om barnets rättigheter. Att arbeta utifrån Vägledande samspel/ICDP är att i många hänseenden förverkliga barnkonventionen.
Ett barn är enligt Barnkonventionen ”varje människa i världen upp till 18 år”.
Att följa Barnkonventionen kräver lyhörda omsorgsgivare som strävar efter att förstå, tolka och bekräfta barns initiativ och uttryck. I programmet Vägledande Samspel ägnas mycket uppmärksamhet åt förståelse av barns avsikter. Ökad lyhördhet för barn är ett centralt begrepp och något som vuxna kan träna och utveckla.

Om Vägledande samspel/ICDP

Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program som utgår från att varje person har resurser som kan utvecklas. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera var­andra genom att utveckla lyhördhet, empati och mentaliseringsförmåga. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer. Kvaliteten i rela­tionen är en förutsättning för barns växande och lärande.

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i
olika åldrar och inom verksamhetsområden som förskola, skola, barnhälsovård, socialtjänst samt på senare år även inom äldreomsorgen. Programmet baserar sig på modern utvecklingspsykologi och teorier om lärande och samspel. Viktiga förutsättningar för att skapa en utvecklingsbefrämjande uppväxtmiljö för barn beskrivs.

Programmet Vägledande samspel/ICDP ingår i ett internationellt nät­verk som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn världen över. Programmet är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter och då framförallt konventionen om barnets rättigheter. Programmet finns nu även ut­vecklat för äldreomsorg.

Vägledande samspel har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye, båda vid Oslo Universitet. Idag arbetar man med Vägledande samspel/ICDP i ett 20-tal länder världen över. Det ursprungliga syftet var att ge stöd och vägledning till föräldrar i deras samspel med sina barn men under åren har programmen utvecklats och anpassats för användning bland annat i förskola, skola och socialtjänst.