Tjust Behandlingsfamiljer välkomnar förväntad ny lagstiftning om familjehemsvård

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2015 - #2

Regeringen har utsett Håkan Ceder till utredare av översyn av bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Regeringen väntas lämna en proposition till riksdagen i september/oktober med lagändringar och vi på Tjust Behandlingsfamiljer är väl förberedda inför förändringarna som väntas komma.

Utredningens delbetänkande ”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga” innehåller förslag kring nya behandlingsformer för barn och unga. Under resans gång har det blivit allt fler som tycker det är positivt med en förändrad lagstiftning där familjehemsvården är tillståndspliktig i vissa delar. De flesta företrädare för olika aktörer inom familjehemsvården tror därför att detta kommer bli verklighet i och med propositionen. Detta skulle på ett markant sätt stärka kvalitén och säkerheten för den enskilda individen som är placerad inom familjehemsvård. Genom en ökad tillsyn förbättras kvalitén över tid och insynen ökar i de olika aktörernas arbetssätt och metoder vilket kommer gynna utvecklingen över tid.

Förslag till förändringar i Socialtjänstlagen

Utredningen föreslår förändringar i Socialtjänstlagen 6 kap. Vård utanför det egna hemmet. Den tidigare skrivningen om HVB-hem och familjehem kompletteras med fler alternativ.

Den tidigare skrivningen lyder:
Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.”

Utredningen föreslår en ny skrivning i socialtjänstlagen som lyder:

”Barn får beredas vård i
1. ett familjehem,
2. ett hem för omvårdnad och behandling,
3. ett boende för stöd och tillsyn,
eller
4. en behandlingsverksamhet med familjeboende.

Barn kan även tillfälligt beredas vård i ett jourhem eller hos en anhörig eller annan närstående till barnet”.

Punkt 2 till 4 föreslås kräva ett tillstånd från IVO för att för sin verksamhet.

Tjust Behandlingsfamiljer väl förberedda

Tjust Behandlingsfamiljer tillhör dem som välkomnar en sådan utveckling. Vi har länge drivit frågan att den typ av familjehemsvård som är kraftigt förstärkt och vänder sig till barn och ungdom skall vara tillståndspliktig och underställd tillsyn från tillsynsmyndigheten. En sådan placering och det arbete som bedrivs av oss och kollegorna i andra verksamheter innebär ett omfattande och betydande ingrepp i den enskildes liv, vilket enligt lagstiftaren är grund för att en verksamhet skall vara tillståndspliktig.

Det mesta talar nu för att detta blir verklighet till hösten och det tycker vi på Tjust Behandlingsfamiljer känns väldigt bra. Vi har länge arbetat på detta sätt då vi har ett HVB-tillstånd för en del av verksamheten vilket gör att vi står väl rustade inför förväntade förändringar.