En jämförelse mellan MBT Foster och vår behandlingsmodell

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #3

Ibland när vi som arbetar på Tjust Behandlingsfamiljer får frågan om hur vi arbetar och vad vi använder för metod, så tycker vi det är svårt att svara och beskriva. Trots att vår modell är tydligt förankrad i teori, forskning och i beprövad erfarenhet så har den inte ens ett namn! Då kan vi ibland känna det som att vi är helt ensamma och unika, kanske krånglar vi till saker och gör ”för mycket”?

MBT Foster

I Storbritannien finns det etablerade riktlinjer från National Institute for Health and Care Excellence (Nice) för vad familjehemsvård ska innehålla. I dessa riktlinjer ingår: ge stöd åt professionellt samarbete i komplexa fall, försäkra att alla inblandade förstått sin roll, se till att placerade erhåller psykiatrisk behandling, utbilda familjehem/boenden, ge stöd åt fosterfamiljer samt utbilda handledare.
I Storbritannien pågår också en studie, the Herts and Minds study, av mentaliseringsbaserade interventioner i fosterhem, d.v.s. MBT Foster. I denna studie förhåller de sig förstås till riktlinjerna. Vi har jämfört vår egen behandlingsmodell med riktlinjerna för att se om och på vilket sätt vi uppfyller dessa riktlinjer, och jämförde på detta sätt vår modell med den i the Herts and Minds study.

Lika men på andra sätt

Exempelvis betonas i MBT Foster betydelsen av att fosterföräldrarna inkluderas i det professionella teamet runt barnet för att underlätta för professionellt samarbete. Centralt i vår modell är stödteamet runt varje barn som består av behandlingsförälder, behandlingssamordnare och psykolog. Behandlingsföräldern är på det viset tydligt inkluderad i den professionella sfären.
Ett annat exempel relaterat till riktlinjerna är: se till att placerade erhåller psykiatrisk behandling. I MBT Foster fokuserar man på tidig intervention för att främja hälsa och välmående. Inom Tjust Behandlingsfamiljer har vi en målgrupp där det vanligen redan finns ett konstaterat behov av behandling. Därför har vi psykologer anställda i teamen vars uppgift bland annat är att följa varje enskilt barn redan från början av placeringen. En stor majoritet av de unga går också i psykoterapi. Vi har också psykiater på konsultbasis.
Det tredje och sista exemplet får bli att i MBT Foster ges stöd till socialarbetare som i sin tur har mentaliserande samtal med fosterföräldrar – samtal som också inkluderar emotionellt stöd och stöd i föräldraskapet. Inom Tjust Behandlingsfamiljer utbildar vi kontinuerligt behandlingsfamiljerna i vägledande samspel och i mentalisering. Kontinuerlig vägledning och handledning till familjerna utförs av vårt eget stödteam utifrån principer från vägledande samspel och mentalisering, så gott vi kan. Detta bidrar till en förankring och ett hållande i hela behandlingsmodellen.

Nej, förstås är vi inte helt unika och ensamma. Inte heller gör vi för mycket eller krånglar till saker!

Anna-Karin Åkerman
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid IBL, Linköpings universitet