Tjust Behandlingsfamiljer satsar på uppdragsutbildning

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2017 - #4

uppdragsutbildningI september påbörjas en utbildning för verksamhetens behandlingssamordnare via Jönköpings Universitet kring handledning och handledningsmetodik på 7,5 hp. Utbildningen är ett led i att fortsätta öka kvaliteten i vårt behandlingsarbete.

Vår behandlingsmodell är bl.a. uppbyggd kring våra behandlingssamordnares aktiva roll i att hjälpa våra behandlingsföräldrar att mentalisera kring den unges vardagliga behandlingsarbete. Det är därför av stor vikt att våra behandlingssamordnare blir än mer medvetna om, och kan analysera och värdera sitt eget förhållningssätt i sin handledande roll.

Om utbildningen

Utbildningen kommer att genomföras på kvartsfart, på distans och med sex campustillfällen, ett tillfälle/månad. Vid sjätte, det sista tillfället, genomförs en examination. Utbildningen innefattar aktivt deltagande i seminarier, litteraturseminarium, diskussioner och samtalsövningar.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursträffarna kompletteras med individuellt arbete samt webbaserade aktiviteter, via digital lärplattform. Andra arbetsformer är videoinspelning och transkription som grund för analys av sitt eget handledningssamtal.

Ökad kvalitet på behandlingsarbetet

Efter kursen förväntas våra medarbetare ha en ökad kännedom kring grundläggande handledningsteoretiska begrepp för att lättare kunna analysera sina handledningstillfällen. De kommer få en ökad medvetenhet kring att skapa goda ramar och förutsättningar för ett handledningssamtal samt att formulera vägledande etiska principer och ställningstagande. Sist men inte minst kommer våra medarbetare kunna kritiskt granska och värdera sitt eget förhållningssätt i handledande arbete utifrån ett relationellt perspektiv. Detta då kursen till viss del kommer att fokusera kring relationell handledningsteori och praktik. Vår ambition är att genom denna satsning kvalitetshöja vårt behandlingsarbete och därmed skapa bättre förutsättningar hos den unge till ett gott liv.
Kursen påbörjas september 2017 och avslutas i mars 2018.

/Charlotte Lindwall
Vice VD
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Lärare och handledare i psykoterapi