Certifiering för handledare/utbildare i Vägledande samspel/ICDP

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #1

I slutet av 2017 gick flera av Tjust Behandlingsfamiljers personal en vidareutbildning i programmet Vägledande samspel/ICDP för barn och unga. Genomgången utbildning leder till en nordisk certifiering vilket krävs för att få verka som utbildare/handledare inom området.

Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. Programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman fördelade på tre dialoger. Dessa teman baseras på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna ska inspireras till att utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna.

Om utbildningen

Utbildningen berörde frågor som litteraturbyte, nya moment i utbildningarna på Nivå 1 och 2 samt nya kunskapsområden inom bland annat neuroaffektiv teori. Frågor om demokrati och etik lyftes också fram med tanke på att programmet särskilt riktas till de barn och föräldrar som saknar en självklar plats och gemenskap i vårt samhälle.
Utbildningen omfattade två heldagar och ägde rum på Ersta konferens i Stockholm. Deltagarnas professioner representerades bland annat av sjuksköterskor, socionomer, psykologer och lärare.
Samtlig personal i Tjust Behandlingsfamiljer AB genomgår löpande fortbildning i programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga och nu finns totalt fyra utbildare/handledare inom verksamheten som även innehar nordisk certifiering i programmet.