Tjust Behandlingsfamiljer får tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #1

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har godkänt Tjust Behandlingsfamiljers ansökan om att få bedriva konsulentstödd familjehemsvård och därmed givit det tillstånd som krävs.
– Ett glädjande besked även om det var väntat, berättar Fredrik Lindwall, VD på Tjust Behandlingsfamiljer.
Han ser samtidigt fram emot ytterligare tydlighet och att LVU-utredningens förslag kring den nya placeringsformen Behandlingsplacering i familj, ska bli verklighet.

Tillståndet rör ”enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 paragrafen första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.”

Verksamheter som bedrivits före lagstiftningen om tillståndsplikt, som i Tjust Behandlingsfamiljers fall, har övergångsregler gjort gällande att verksamheter ska ansöka om tillstånd senast april 2018.

När nu Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter är klart kan en ökning av tillståndsgivning förväntas.

Efterlängtat krav

Tjust Behandlingsfamiljer har länge velat se krav på tillstånd inom den konsulentstödda familjehemsvården, särskilt för de organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Fredrik Lindwall förklarar:
–   Vi tror att det kommer bidra till en hög kvalité på arbetet, en trygghet och rättssäkerhet för de mest utsatta unga. Detta genom den tillsyn från IVO som följer med ett tillstånd. Det finns fortfarande mer att utveckla när det gäller tillståndsbiten för att få ett heltäckande regelverk som fullt ut tar hänsyn till det behov av tjänster som kommunerna kompletterar sitt eget utförande med.

Processen med IVO har varit smidig och inte stött på några hinder, vilket vi inte heller hade räknat med. Det känns ändå skönt att tillståndet är på plats och att en osäkerhet är borta. Det blir nu lättare att blicka framåt och fortsätta vår utveckling av arbetet och verksamheten.

Differentiering av begreppet viktigt och nödvändigt

Begreppet konsulentstödd familjehemsvård är ett väldigt brett begrepp som innehåller väldigt många olika nivåer av insatser och stöd till familjehem och den placerade. Det är viktigt att kunna differentiera begreppet då det svarar mot olika insatser och behov hos den placerade. Fredrik Lindwall utvecklar problematiken:
– Idag i vissa upphandlingar finns det en risk att man ”jämför äpplen och päron” eller att socialtjänsten vänder sig till en verksamhet som inte alls kan leverera det som man har behov av, både i form av för lite eller för mycket insatser. Nivån på insatserna återspeglas vanligen i priset och tjänsterna kan då bli för dyra i förhållande till behovet.

Ny placeringsform på förslag

Fredrik och hans kollegor på Tjust Behandlingsfamiljer ser fortfarande fram emot att riksdagen skall gå vidare med LVU-utredningens förslag kring en ny placeringsform – Behandlingsplacering i familj. Förslaget är inte borta, men kommer troligen inte heller att bli verklighet i närtid.
– Vi ser att det ytterligare hade bidragit till att skapa ett regelverk som väl stämmer med verkligheten och hjälpt till att tydliggöra det luddiga begreppet konsulentstödd familjehemsvård. Vi är dock glada att vi kommit en bit på väg med nuvarande tillståndskrav.