Stödet finns ett samtal bort

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #4

I en nypublicerad C-uppsats kan man glädjande konstatera att de åtgärder och arbetsmetoder som Tjust Behandlingsfamiljer utför och använder för att stödja behandlingsföräldrarna i sitt arbete går i linje med relevant forskning och är mycket uppskattade av behandlingsfamiljerna själva.

Ida Thylander och Julia Larsson, två studenter vid det socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst valde att skriva om Tjust Behandlingsfamiljers behandlingsföräldrar i sin C-uppsats. Uppsatsen belyser behandlingsföräldrar som yrkesgrupp och söker genomgående svaret på vilket stöd behandlingsföräldrar behöver för att lyckas i sitt uppdrag. I uppsatsen konstaterar man att de åtgärder och arbetsmetoder som Tjust Behandlingsfamiljer utför och använder för att stödja behandlingsföräldrarna i sitt arbete, går i linje med relevant forskning och är mycket uppskattade av behandlingsfamiljerna själva.

En opartisk inblick i verksamheten

Det är en uppfriskande läsning när en ögnar igenom de två studenternas uppsats. Uppsatsen i sig är kanske inte en bladvändare, men att låta opartiska ögon granska verksamheten utifrån nya perspektiv är stimulerande och leder alltid till nya insikter. Uppsatsen fokuserar endast på Tjust Behandlingsfamiljers egna behandlingsfamiljer och ger därför en god inblick i den egna verksamheten och de anställda behandlingsfamiljernas egna tankar om sitt arbete och det stöd som finns uppbyggt runt dem. 

Studenterna väljer att dela in stödet utifrån tre olika teman: stödformer, stödet från andra behandlingsföräldrar och stödet till familjen. Uppsatsen belyser citat från de genomförda intervjuerna och lyfter fram vikten av och visar på hur givande de olika stödformerna som behandlingsföräldrarna erbjuds och tar del av, faktiskt är för dem. Man relaterar också de olika aktiviteterna till annan forskning utförd i fältet. Denna forskning visar på att nästan samtliga aktiviteter och stödfunktioner som Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder bevisats vara meningsfulla i arbetet att stödja behandlingsföräldrar i sitt arbete, vilket i förlängningen skapar en bättre omsorg.
 

Tillgång till stöd skapar trygghet
Uppsatsens resultat visar att behandlingsföräldrar tryggas av vetskapen att tillgång till stöd finns dygnet runt, samt att stödinsatser behöver anpassas och ges utifrån behandlingsförälderns specifika behov och förutsättningar. Vidare visar man att en god relation till sin samordnare och tillgång till specialistkompetens i form av läkare och psykologer för det placerade barnet är viktiga stöd. Slutligen belyser uppsatsens resultat vikten av att behandlingsföräldern erbjuds utrymme att få träffa andra behandlingsföräldrar för reflektion och diskussion. 

Ett team av specialistkompetenser
Vid en andra och närmare läsning framstår det som tämligen klart att studenterna genom sina analyser och resultat på många sätt lyckats beskriva och ringa in stora delar av Tjust Behandlingsfamiljers arbetsmodell och grundidé, just att genom att bygga upp ett team med olika specialistkompetenser runt en säker hemmiljö. På så sätt kan man erbjuda ett tryggt vardagsliv med nära och stabila relationer för barnet eller ungdomen. Slående är också hur behandlingsföräldrarnas självupplevda behov av stöd i sitt arbete och vad forskning säger på temat båda går i linje med vad Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder. 

Vi vill rikta ett tack till Ida Thylander och Julia Larsson för intresseväckande läsning samt att de valde att undersöka och skriva om vår verksamhet. Stort lycka till i framtiden!