Uppföljningsdagar på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #4

Den 25 maj samlades all administrations- och behandlingspersonal på Rimforsa Strand för verksamhetens årliga uppföljningsdagar. Årets tema var att visa på goda exempel från den egna verksamheten. Personal från varje kontor fick möjlighet att presentera arbetssätt och metodutveckling från sin egen verksamhet. 

Uppföljningsdagarna startade med en genomgång av verksamhetens olika resultat, såväl behandlingsresultat, placeringstider och ekonomiska resultat. Genom de olika tester och mätinstrument som Tjust Behandlingsfamiljer använder sig av kan vi försäkra oss om att de inskrivna upplever förbättringar på flera variabler under inskrivningstiden. Verksamheten fick också ta del av SSILS:s kvalitetsindex där Tjust Behandlingsfamiljer ligger över medeltalet för branschen i övrigt. 

Rollspel som stöd- och utvecklingsmetod
Jönköpingskontoret presenterade hur de arbetar med rollspel i arbetet med behandlingsföräldrarna. Rollspelet genomförs av behandlingssamordnarna och behandlingsföräldrarna får möjlighet att avbryta och komma med egna reflektioner. Metoden är mycket populär och tillför mycket i arbetet med att stödja och utveckla behandlingsföräldrarna.

Norrköpings reflektionsgrupper
Norrköpingskontoret visade på hur de arbetar med reflektionsgrupper i verksamheten. Deltagarna på uppföljningsdagarna fick ta del av en videoinspelning från en reflektionsgrupp för att sedan samtala och reflektera kring det som hade uppkommit i samtalen och processen mellan behandlingssamordnarna och behandlingsföräldrarna. Norrköpingskontoret presenterade även vilka problem de hade stött på kring gruppdynamiska processer under arbetets gång.

Ökad mentaliseringsförmåga med Reflective Fostering
Från Vimmerbykontoret fick deltagarna höra kring deras arbete med Reflective Fostering som metod och hur denna har bedrivits i studiecirkelform på kontoret. Med denna metod kan vi öka och bibehålla mentaliseringsförmågan hos de placerade och behandlingsföräldrarna, säger Malin Nytorpet som presenterade metoden. Deltagarna delades sedan in i olika grupper och fick sedan möjlighet att reflektera över de olika delarna i studiecirkeln och resultaten av reflektionerna jämfördes mellan de olika diskussionsgrupperna. 

Forskning visar förbättrat psykiskt mående
På uppföljningsdagarna redovisades även resultat från den forskning som bedrivs i verksamheten av Anna Karin Åkerman som arbetar som forskare på del av sin tjänst. Anna Karin redovisar resultat från forskning som bedrivits sedan 2016 tillsammans med Linköpings universitet.  Resultaten visar på signifikanta förbättringar av de placerades egna skattningar kring sitt psykiska mående. Effekten blir även större ju längre den placerade finns i verksamheten. Under perioden juni 2019 till juni 2020 har projektet beviljats forskningsmedel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. (Du kan läsa mer om forskningsprojektet här

Slutligen höll Bob Hansson en inspirationsföreläsning som gav eftertanke och var mycket uppskattad av personalen.