Handledning under Corona krisen.

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #3

Tjust Behandlingsfamiljer, liksom många andra företag har självklart påverkats av Coronakrisen. Vi har behövt göra vissa förändringar i vårt arbetssätt för att vi ska kunna ge det stöd och den hjälp som våra behandlingsfamiljer behöver och vill ha.

Ett av de mötesforum som vi har behövt förändra är våra reflektionsgrupper. Reflektionsgrupperna är ett av de mest uppskattade forumen hos våra behandlingsfamiljer. Syftet med grupperna är att familjerna ska få chansen att träffa andra familjer i samma situation och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion, de får också tillfälle att utveckla en medvetenhet kring mentalisering i samspelet med våra ungdomar. Det är vi behandlingssamordnare som är gruppledare och i vanliga fall är vi två samordnare som tillsammans leder gruppen. Nu i Coronatider har vi halverat antalet gruppdeltagare och övergått till att ses digitalt via teams istället för att träffas fysiskt. Gruppledarna ser till att vid varje grupptillfälle inventera gruppmedlemmarnas behov och därefter bestäms gemensamt i gruppen vad vi behöver ägna mer tid att tillsammans tänka och reflektera kring.

Vi har nu hunnit haft några digitala reflektionsgrupper. Jag själv anser att det helt klart fungerar som ett utmärkt komplement till de vanliga fysiska träffarna. Vi har uppmärksammat att det krävs en extra tydlig struktur för att samtalen ska flyta på och för att alla ska få utrymme och möjlighet att lyfta olika tankar och funderingar .

Digitala möten ökar tillgängligheten

Vi har även gått över till att ha en del behandlingskonferenser och vägledningar digitalt med behandlingsföräldrar, barn och ungdomar. Behandlingsfamiljerna har istället för att komma in till kontoret, fått enskild vägledning via teams och då fått möjlighet att tillsammans med behandlingssamordnaren reflektera och diskutera det som de funderar kring just nu. Vi har upptäckt att det kan vara lättare att snabbare finnas tillgänglig för våra familjehem och placerade barn och ungdomar med den digitala tekniken och att vi slipper de ibland långa resorna som vi en del gånger har till varandra. 

Jag tror att vi framöver särskilt i möten med de ungdomar som är placerade kan ha nytta av att vi nu har introducerat detta som ett möjligt arbetssätt, de lite äldre barnen och ungdomarna har ofta långa skoldagar och då kan en digital behandlingskonferens vara ett effektivt komplement till fysiska möten. I vissa fall har vi också märkt att en del barn faktiskt har lättare att kommunicera digitalt än om man träffas ”IRL” som ungdomarna säger.

En annan positiv erfarenhet som vi har fått i och med det rådande läget, är att när det har uppstått problem i vissa ärenden, har vi lättare och framförallt med kortare varsel kunnat samla alla aktörer som behöver vara med i mötet. De digitala lösningarna har gjort det t enklare att snabbt koppla in exempelvis socialtjänsten, som är vår uppdragsgivare. 

Digitala möten kan vara distansöverbryggande och effektiviserande, men man kan inte ta bort de fysiska mötena helt. Som någon av deltagarna sa i slutet på vår senaste digitala reflektionsgrupp ”ett personligt möte är ändå ett personligt möte”. Digitala möten som vi har varit tvungna att ha nu, är ett fungerande substitut som fungerar alldeles utmärkt som komplement. Jag tror att vi på Tjust Behandlingsfamiljer även efter Corona krisen kommer att ha nytta av att vi nu alla har varit tvungna att bekanta oss och utveckla vår personliga digitala kompetens vare sig vi vill eller inte. Vi ska absolut fortsätta att ha våra personliga möten, men vi kommer ha stor nytta av att vi kan komplettera med digitala träffar på ett effektivt sätt och undvika onödiga fysiska möten även i framtiden.

Tekniken innebär stora möjligheter, som jag tror kan bidra med att öka kvalitén även i det jobbet som vi på Tjust Behandlingsfamiljer utför. 

Till sist vill jag också nämna en  annan positiv aspekt med digitala möten, miljöaspekten! Om en del av mötena sker på distans, krävs färre transporter, och det är ju onekligen klimatsmart!

Matilda Agebjörn Behandlingssamordnare