Varningssignaler för sammanbrott i familjehemsplaceringar

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #3

Inom familjehemsvården finns det som känt ett stort och allvarligt problem med sammanbrott i placeringar. I en svensk regionalstudie studerade man riskfaktorerna för sammanbrott, man undersökte även hur vanligt fenomenet var, gällande ungdomar i långvariga placeringar (Vinnerljung, Sallnäs & Berlin, 2017).

Undersökningen baserades på ett urval av 136 barn som vid sin tolvårsdag bott i samma familjehem under minst fyra år. Denna grupp följdes sedan noggrant tills den dag då de fyllt arton år. Trots de relativt långa placeringstiderna, visade resultaten att så mycket som var fjärde placering, slutade med sammanbrott.

Det typiska ”fallet” var en fjortonåring som bott i samma familjehem i över tio års tid. Att barnet placerats i hemmet efter två-årsålder, var en riskfaktor, biologiska syskon i samma familjehem, var en annan. Forskarna understryker dock att det inte finns tillräckligt forskningsunderlag för att de helt säkert ska kunna peka ut biologiska syskon i familjehem som en orsak till sammanbrott.  

En skarp risk som uppdagades i studien, gällde uttryck för missnöje med placeringen. I de fall då barn sagt till sin handläggare att de inte trivdes i familjehemmet eller familjehemsföräldrarna uttryckt sig negativt om barnet, slutade hela 60% av placeringarna i sammanbrott. 

Av denna studie kan vi dra två lärdomar: 

* Ta varningssignaler (t ex vantrivsel, kritik mot barnet) på allvar och fördjupa förståelsen i det enskilda fallet. Vad behöver göras för att förbättra relationen mellan barn och familjehem? 

* Tiden är inte nog. Adolescensen är ofta en turbulent tid, och den som arbetar med familjehemsvård kan inte luta sig tillbaka och vila i att barnet varit placerat länge i samma hem. Under den här perioden behövs det troligen extra mycket stöd och reflektionsutrymme till både den unge och till familjehemmet. 

Anna-Karin Åkerman

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi 

Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet

Referens

Vinnerljung, B., Sallnäs, M. & Berlin, M. (2017). Placement breakdowns in long-term foster care – a regional Swedish study. Child & Family Social Work, 22, 15-25.