Ny kunskapsöversikt om försummelse

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #5

Försummelse är starkt förknippad med depression. Det visar en ny kunskapsöversikt från Linköpings Universitet framtagen av biträdande professor Doris Nilsson och universitetslektor Björn Tingberg. 

Ökad kunskap ger ökad förståelse

I somras publicerades en ny kunskapsöversikt om försummelse. Översikten är gjord av biträdande professor Doris Nilsson och universitetslektor Björn Tingberg, och är utgiven av Barnafrid vid Linköpings universitet. 

Begreppet barn som far illa kan rymma många olika problem såsom fysiskt våld eller sexuella övergrepp men även försummelse ingår i begreppet. I forskning blandas ofta försummelse ihop med övergrepp vilket har fått som konsekvens att det fattas kunskap specifikt om försummelse. Syftet med den här översikten var att bidra till kunskapsspridning och öka förståelsen för försummelse mer specifikt. 

Översikten är baserad på en systematisk sökning av publicerade översiktsartiklar och metaanalyser (dvs. studier av studier) i databaser. Denna sökning resulterade i 13 artiklar som kunskapsöversikten är baserad på. 

Några resultat i korthet:

  • Försummelse kan delas upp i fysisk försummelse, emotionell försummelse, medicinsk försummelse, försummelse av psykisk hälsa och utbildningsmässig försummelse. 
  • Försummelse är ett globalt problem men är vanligare i låginkomstländer.
  • Det finns en stor osäkerhet kring hur vanligt försummelse är (prevalens). I ”normalgruppen” förekommer försummelse i 16-26% av befolkningen men i kliniska grupper är siffran betydligt högre. 
  • Det har stor betydelse vem som rapporterar om försummelse. Självrapporterad försummelse är fem gånger högre än vad myndigheterna rapporterar!
  • Försummelse är starkt förknippad med depression. Det är en stor riskfaktor att vara ett litet barn, och föräldra-barnrelationen är också en av de viktigaste riskfaktorerna. 
  • Försummelse är ett viktigt område att lyfta fram i forskning, eftersom det är ett eftersatt område som orsakar stort lidande för både individen och för samhället. Preventiva program behöver utvecklas. 

Referens

Nilsson, D. & Tingberg, B. (2020). Kunskapsöversikt om försummelse. Barnafrid, Linköpings universitet. https://www.barnafrid.se/kunskapsbank/kunskapsoversikt-om-forsummelse/


Anna-Karin Åkerman

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi 
Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet