Rätten till sin historia

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #5

En viktig förutsättning för att skapa sig en egen identitet är att man ”äger sin historia”. Genom att sätta ord på det svåra som har hänt blir det mer hanterbart för barnet. Vid sina personalmöten tar Tjust Behandlingsfamiljer upp olika teman och fördjupar sig kring frågeställningar för att utveckla syn- och arbetssätt. Ett av dessa teman handlade om Livsboken. Livsboken är omarbetad av Tjust Behandlingsfamiljer med ”My Story” som grund.

Tema Livsboken

Under hösten har vi återgått till att ha personalmöten där vi ses fysiskt. Detta utifrån rådande smittläge avseende Covid 19 men också då vi bedömt att kreativiteten och därmed mentaliseringsförmågan hos oss behandlare blir lidande ifall vi inte får möjlighet att dela, uppleva erfarenheter och känslor tillsammans med våra teammedlemmar och medarbetare. 

Vi på Tjust Behandlingsfamiljer har som rutin att förutom lite mer traditionellt innehåll i personalmöte brukar vi se till att använda tiden för att diskutera olika teman som man kan hamna i, genom arbetet med våra barn/ungdomar.

Dagens tema handlade om ett av våra ”behandlingsverktyg”, Livsboken. Tjust Behandlingsfamiljer har omarbetat den befintliga livsboken ”My story” och tagit fram ett eget material för den unge som kan underlätta för hen att skapa sig en sammanhållen historia om sig själv.

Vi utgår ifrån att alla våra placerade barn och ungdomar har en otrygg anknytning och en stor del det vi kallar en desorganiserad anknytning. Forskningen har visat att omvårdnadsarbetet då behöver minimera skrämmande/upprörande upplevelser, skapa en miljö som är förutsägbar, sammanhållen och sensitiv och barnet behöver få möjlighet att till en få detaljerad information som möjlig från sin uppväxt. 

Man äger sin historia
En av Tjust Behandlingsfamiljers värdegrund är att ”Människan är en berättelse”. En viktig förutsättning för att skapa sig en identitet är att man ”äger sin historia”. Många hävdar att vi skapar vår värld genom vårt språk. Barn har rätt till utveckling och därmed till sin historia. För att göra det begripligt är det viktigt att hjälpa den unge att sätta ord på det svåra som hänt då det kan göra det mer hanterbart för barnet. Vi tänker att det möjliggör trygghet hos den unge att det finns vuxna runtomkring som vet dess historia och som finns kvar och kan ”bära” den tillsammans med den unge.

Teamet kring den unge behöver lära känna den unge och klara av att ta del av hela historien. Utveckling för den unge är på ett sätt inte möjlig om tiden i dess historia inte är i ordning.

Inför personalmötet hade personalen fått en artikel att läsa som handlar om hur en behandlare arbetat med ett liknade material som vårt, tillsammans med en ungdom som var placerad på ett behandlingshem.

Workshop kring temat
Efter lite föreläsning kring tänket bakom Livsboken fick deltagarna sitta i lite mindre grupper och diskutera följande frågor;

  • Varför är vår ”egen” historia så viktig för vår hälsa och utveckling?
  • Vad behöver barnet/ungdomen veta inför ett arbete med Livsboken?
  • Hur kan ni i teamet hjälpas åt i detta arbete?

Därefter fick var och en fylla i tre sidor ifrån Tjust Behandlingsfamiljers Livsbok och utgå ifrån sig själv, för att sedan presentera sina svar inför de övriga i gruppen. Reflektionerna efteråt var att det blev tydligt hur viktigt det är att ha kännedom om sin historia, men att det också kan vara ett kraftfullt material/verktyg.  Vilket gör det än mer viktigt att vara väl förberedd och införstådd med materialet, för att kunna ta ställning till när, hur och om Livsboken skall introduceras för den unge. 

Lättare att identifiera sig
Många upplevde också att de blev starkt påminda om sin egen barndom, när frågorna ifrån den tiden aktualiserade hur det var att vara och känna som sig själv när man var till exempel i skolåldern. En annan reflektion var att övningen kanske lättare får oss behandlare att kunna identifiera oss med den unge. 

Alla var överens om att möjligheten att reflektera, uppleva och ta del av andras erfarenheter och kunskaper, gjorde att vi kände oss inspirerande och påfyllda, för att kunna ta oss an vardagens utmaningar men också mottagliga för de gyllene ögonblicken.

Charlotte Lindwall
Platschef på Vimmerbykontoret