Mentaliseringsbaserad terapi för barn och behandlingsföräldrar

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #3

Mentalisation-Based Treatment – Child (MBT-C) är en mentaliseringsbaserad korttidsterapi för barn och föräldrar/behandlingsföräldrar. Metoden används redan sedan en tid på Tjust Behandlingsfamiljer. Under läsåret 2020/2021 har ytterligare TBF-psykologer utbildats i metoden via Ericastiftelsen i Stockholm.

MBT-C är en psykoterapimetod med målsättningen att utveckla och stärka förmågan till mentalisering. Metoden bygger på beprövad klinisk erfarenhet och utvecklingspsykologisk forskning. Metoden lämpar sig för barn i 5-12-årsåldern och är diagnosöverskridande, vilket innebär att den är möjlig att erbjuda för barn med olika former av psykiska problemtillstånd. 

MBT-C har visat sig ge positiv behandlingseffekt på såväl internaliserade problem (som ångest eller nedstämdhet), externaliserade problem (som beteendeproblematik) och är även lämplig för barn som upplevt separationer, förluster eller traumatiska händelser.

Barnet i centrum

Barnet är i centrum för behandlingen, men i behandlingsarbetet inkluderas såväl barnet som föräldrarna. Att metoden även inbegriper föräldrar beror på att utvecklingspsykologisk forskning gett tydligt stöd för hur viktig föräldrars mentaliseringsförmåga i relation till sitt barn är, för att barnet själv ska kunna utveckla förmåga till mentalisering. 

Målet med MBT-C är att öka barnets förmåga att kunna förstå och tänka om sig själv och andra. Arbetet med föräldrar innebär att de ges stöd i att reflektera om sitt barn för att förstå dem bättre, och därmed kunna stötta och vägleda barnet på ett mer flexibelt sätt i vardagen. Att stärka mentaliseringsförmågan innebär i sin tur att öka förmågan till känsloreglering samt att öka förmågan att hantera olika aspekter av självet som exempelvis impulsivitet eller aggressivitet.

Själva strukturen för metoden innebär ett antal bedömningssamtal där man utforskar barnets styrkor och svagheter och aktuella problemområden, utifrån vilket en gemensam fokusformulering bestäms. Fokusformuleringen utgår från barnets behov. Därefter följer tolv behandlingssessioner där barnet och föräldrar parallellt träffar sin respektive terapeut, och arbetar utifrån den gemensamma fokusformuleringen. Det finns möjlighet att förlänga behandlingen upp till tre gånger om behov kvarstår. 

Vi som arbetar med och utbildas inom MBT-C är mycket positiva till metodens flexibilitet, att den tar ett helhetsgrepp om barnets i sin aktuella anknytningsrelation samt är en metod som passar väl för de svårigheter som många av de barn som är placerade hos oss ofta kommer med. Vi är glada att vi nu med utökad kompetens har möjlighet att erbjuda fler barn denna behandlingsinsats.