Ny studentuppsats om barn placerade inom den förstärkta familjehemsvården

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Ännu en studentuppsats har författats baserad på data från Tjust Behandlingsfamiljers forskning. 

Titeln på uppsatsen är ”Emotionell tillgänglighet i förälder-barn relationen och psykologiska problem – En explorativ pilotstudie av familjehemsplacerade barn och deras behandlingsföräldrar”.

Datainsamlingen pågår fortfarande och alla som deltar i studien filmas, intervjuas och besvarar skattningsinstrument vid tre tillfälIen. I denna uppsats användes data från inspelade filmer och från olika skattningsinstrument från det första tillfället (s.k. baseline-data). 

Uppsatsens titel är ”Emotionell tillgänglighet i förälder-barn relationen och psykologiska problem – En explorativ pilotstudie av familjehemsplacerade barn och deras behandlingsföräldrar” och den är författad av Johanna Bernlieb, leg. psykolog och numera även leg. psykoterapeut. Frågorna som undersökts är: Hur är kvalitén i samspelet mellan barnen och behandlingsföräldrar? Vilka psykologiska problem har barnen? Har kvalitéer i samspelet mellan barnen och behandlingsföräldrar ett samband med rapporterade psykologiska problem?

Resultaten visar att på gruppnivå kodades behandlingsföräldrarna ha hög emotionell tillgänglighet medan barnen kodades vara mindre emotionellt tillgängliga. Man kan säga att det är ett förväntat fynd. Barnen med störst samspelssvårigheter hade också fler tidigare placeringar. Att vara sensitiv mot och svara an på barnets kommunikation skiljde de högsensitiva föräldrarna mot de mindre sensitiva föräldrarna. Barnen skattades ha mer psykiska symtom och problem än normgruppen. Behandlingsföräldrar skattade mer psykiska symtom än barnen vilka skattade störst svårigheter med ångest/depression, tillbakadragenhet/depression, somatiska problem och ilska. Att barnen själva skattar mest problem med ångest, depression och ilska överensstämmer med resultat från tidigare studier. Gällande adaptiva färdigheter var resultatet sämre än normgruppen både gällande förälder- och lärarskattning. Få samband fanns mellan kvalitéer i samspel och rapporterade symtom. Framtida studier skulle behöva undersöka studiens frågeställningar med ett större deltagarantal och också sett över tid.

Anna-Karin Åkerman

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet

Referens

Bernlieb, J. (2021). Emotionell tillgänglighet i förälder-barn relationen och psykologiska problem – En explorativ pilotstudie av familjehemsplacerade barn och deras behandlingsföräldrar. (Examensarbete, Linköpings universitet.)