Vad händer vid missförstånd?

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

En tredje studentuppsats har författats baserad på data från Tjust Behandlingsfamiljers forskning. Uppsatsen är författad av Leo Backman och Elin Englund och det är deras examensarbete på Psykologprogrammet vid Linköpings universitet.

Frågan som undersökts i uppsatsen är hur relationell friktion, missförstånd eller skav i relationen mellan barn och familjehemsförälder hanteras i strukturerade samspelssituationer. Det här är en intressant fråga utifrån mentaliseringsperspektivet. Ett sätt att förklara mentalisering är att det handlar om förmågan att förstå missförstånd; att missförstånd uppstår ofta mellan människor och att det kan bero på att vi upplever och tolkar händelser på olika sätt.

Verkligheten är en individuell tolkning
I uppsatsen har filmer analyserats med metoden diskursiv psykologi. Diskursiv psykologi är, förenklat, en metod där man intresserar sig för detaljer i samspel och i hur vi talar och skriver om verkligheten, och då samtidigt konstruerar världen. I diskursiv psykologi utgår man också ifrån att det inte finns en sann verklighet utan olika individuella tolkningar och upplevelser av verkligheten.

Sex sätt att hantera missförstånd
Vid analysen kom författarna fram till sex olika sätt att hantera missförstånd: tålamod, skratt, frustration, parallellt hanterande, undflyende och förtydliganden. Uppsatsen innehåller mycket intressanta exempel på varje typ av hantering. En viktig slutsats är att de möjliga konflikter som tornar upp sig i ljuset av ett missförstånd skulle kunna väcka ett behov av att lösa ”skavet” i sammanhanget, men så verkar inte vara fallet. Hanteringen bygger inte alltid på att lösning av missförståndet är i fokus, utan snarare att bevara inre kontroll hos de inblandade. Man kan säga att hanteringen av missförstånden snarare konstrueras inom en relation än gentemot en lösning av själva missförståndet i sig.

Anna-Karin Åkerman
leg. psykolog, leg. Psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet

Referens
Backman, L. & Englund, E.  (2021). Att hantera friktion i samspel – en kvalitativ analys av samspelssituationer i en familjehemsrelation. (Examensarbete, Linköpings universitet.)