Barnafridskonferensen 2022

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #2

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Den 26-27 januari arrangerades Barnafrids digitala konferens på temat Barns utsatthet i ett livsloppsperspektiv – Prevention, tidiga insatser och samhällskostnader. Från Tjust behandlingsfamiljer deltog några psykologer.

Socialminister Lena Hallengren invigde konferensen. Nadine Burke Harris, barnläkare och forskare från Kalifornien, berättade om sin forskning kring Adverse Childhood Experiences (ACES) som visar att ju fler erfarenheter av misshandel, försummelse, psykisk ohälsa hos förälder, bevittnat våld osv. hos det enskilda barnet, desto större risk för ohälsa, både fysisk och psykisk. Begreppet ”toxic stress” handlar om hur skadligt det är för organismen att ha ett ständigt stresspåslag. Det faktum att trauman överförs i flera generationer även på biologisk nivå gav ytterligare förståelse för hur viktigt det är att arbeta på flera nivåer, med familjer och individer och behovet av preventivt arbete mot våld. Även svenska forskare lyfte in frågan i svensk kontext och de studier som gjorts hittills i ämnet. 

Varför hamnar barn i kriminalitet?

Niclas Långström, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen föreläste om varför barn hamnar i kriminalitet, att det finns multifaktoriella förklaringar och vikten av att inte förenkla dynamiken bakom. Kriminaliteten bland unga har inte ökat senaste åren men den har blivit grövre bland den andel som hamnar i kriminalitet.

Sibel Korkmaz, forskare vid Stockholms universitet, mottog Barnafrids pris för bästa avhandling 2020-2021. Hon har i sin forskning studerat våld i ungas nära relationer. Hon lyfte fram att det inte skiljer sig från våld mot vuxna men att unga lever under andra omständigheter som påverkar utsattheten. Hon lyfte fram att unga som utsätts för våld i en relation ofta inte har något att jämföra med eftersom det ofta kan vara den första partnern. Ett sätt att hantera våld är att gå med på saker för att minska risken för mer våld. Vuxnas och skolans responser är av stor vikt för att bryta destruktiviteten.

Elevhälsa och skolans arbete

Det var flera seminarier på temat elevhälsans och skolans arbete vad gäller våld och våldsprevention. Även samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst samt polis och socialtjänst belystes. Tyvärr är det omöjligt att lyssna till allt på samma dag, men en klar fördel med digital konferens är att det gick att se inspelade föreläsningar i efterhand.

Bemötande av unga brottsutsatta, primär och sekundär viktimisering berättade Sara Landström, forskare i rättspsykologi, som fokuserat på hur barn behandlas i rättsväsendet. Från Norge föreläste barnläkaren Synne Öien Stensland om Utöyastudien som pågått i tio år och där de studerat traumatisk stress ur olika aspekter utifrån den förfärliga katastrofen som drabbade så många unga människor.

Kunskapsbanken

Barnafrids nya Kunskapsbanken där de samlat material, forskningsrapporter och digitala utbildningar lanserades under konferensen. Där finns mycket intressant som kan gagna hela Tjust behandlingsfamiljers personalgrupp, exempelvis Barnafrids basprogram om våld mot barn, en webbaserad utbildning på ungefär en halvdag.

Konferensen avslutades med att den unga poeten Farhiya Feysal läste en fin dikt.

Länk till hemsidan: www.barnafrid.se

Rebecka Nietsche, Psykolog