Högt resultat i medarbetarenkät för 2021

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Tjust Behandlingsfamiljer gör årligen en medarbetarundersökning i sitt arbetsmiljöarbete i form av en medarbetarenkät. Årets resultat präglas av ett högt resultat samt hög svarsfrekvens.

Enkätfrågorna har tagits fram genom att se på frågeställningar som är generellt förekommande i branschen samt frågeställningar som är företagsspecifika. Dess lydelse och utformning har diskuterats och arbetats fram i företagets ledningsgrupp. 

Frågorna utgörs av olika påståenden som är grupperade i grupper kring vad frågorna handlar om. Respondenten ska ange i vilken grad denne instämmer i påståendet mellan 1, instämmer inte, till 6, instämmer helt. 

I arbetsmiljöarbetet ingår även att ta in information från medarbetarsamtal, diskussioner på arbetsplatsträffar, skyddsronder, genomgång av frisk- och sjuktal samt genomgång av incidenter och skador. 

Nedan visas en graf över resultaten per frågeområde och kontor. 

Konny Lindblom, Utvecklingsledare