Behandlingsmetod

VardagDen teoretiska utgångspunkten för vårt behandlingsarbete är relationellt psykodynamiskt med fokus på mentaliseringsfrämjande interventioner, MBT. Teoretiskt och praktiskt hänger detta samman med programmet ICDP/vägledande samspel.

Behandlingsfamiljen är grunden

Behandlingsfamiljens vardag är grunden i behandlingen och behandlingsföräldrarna strävar efter att möta våra barn/ungdomar utifrån det förhållningssätt som bäst gynnar deras utveckling. En av föräldrarna i behandlingsfamiljen är därför hemma på heltid.

En av behandlingsfamiljernas viktigaste uppgifter är att erbjuda en trygg bas. Teamet runt barnet hjälper familjen att mentalisera kring det som händer för att behandlingsfamiljen ska kunna erbjuda denna trygga bas. En trygg bas innebär (Ainsworth-71, Schofield-08):

 

  •       Att erbjuda tillgänglighet för att den unge skall öka förmågan att känna tillit.
  •       Att vara lyhörda och kunna hjälpa den unge att hantera sina känslor och sitt beteende.
  •       Att erbjuda acceptans så den unge kan få hjälp att bygga en positiv självkänsla.
  •       Att inbjuda den unge i samarbete för att skapa lyckade projekt och upplevelser av framgång.
  •       Att erbjuda familjemedlemsskap för att hjälpa den unge att få känna tillhörighet.

Till våra barn/ungdomar knyts även en kontaktfamilj för att utöka det sociala nätverket och göra det möjligt för dem och behandlingsfamiljen att göra saker på var sitt håll. Ofta försöker vi se till att kontaktfamiljen har en naturlig koppling till behandlingsfamiljen.

Förhållningssätt och förståelse för våra barn/ungdomar eller förälderns behov är i fokus i den ständiga dialog som förs mellan behandlingsfamiljen och behandlingssamordnaren. Behandlingsfamiljen har regelbunden obligatorisk handledning såväl individuellt som i grupp. Behandlingen i familjen utgår från ICDP/vägledande samspel där man betonar vikten av ett utvecklingsfrämjande samspel.

 Individuellt utformad genomförandeplan

Tjust behandlingsfamiljer erbjuder en individuellt utformad och processinriktad behandling. För varje placering görs en individuell bedömning av behandlingsbehovet. Därefter läggs ett förslag på genomförandeplan som innehåller åtgärder och omfattning. Förslaget diskuteras i samråd med placerande instans. Möjligheten till individuellt anpassad behandling är stor tack vare att placeringen i familj kan skräddarsys efter behov.

 Aktuella terapiformer

I mentaliseringsbaserad terapi arbetar man med målsättningen att medvetandegöra och utveckla samspelsförmågan och behandlingens fokus ligger i processen och inte på innehållet i terapin. Mentaliseringsbaserad terapi är från början en terapiform och ett behandlingsprogram som är utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Eftersom man genom upprepade och välgjorda studier har kunnat visa att behandlingen är verksam har MBT även börjat användas på andra patientgrupper och i andra sammanhang. MBT är en så kallad evidensbaserad metod och det har visat sig att positiva effekter av behandlingen håller i sig även över tid.

Efter inskrivningsbedömning av psykolog, erbjuds barnen/ungdomarna psykoterapi i någon form. De psykoterapiformer vi vanligen arbetar med är relationell och mentaliseringsbaserad psykoterapi som är moderna former av psykodynamisk psykoterapi. Yngre barn erhåller barnpsykoterapi (lekterapi). Detta skapar en större möjlighet för ökad tillit och en mer realistisk syn på sin behandlingsfamilj och sina tidigare vårdnadshavare.

Inom Tjust Behandlingsfamiljer finns också kompetens inom systemisk familjeterapi, barnorienterad familjeterapi (BOF), KBT, DBT och IPT. Även biologiska föräldrar kan erbjudas vägledning enligt ICDP/vägledande samspel upp till sju tillfällen individuellt.