Handledning

Handledning

Vi försöker skapa en organisation där våra familjer känner sig delaktiga i ett sammanhang som erbjuder ett omfattande stöd. Ett sammanhang där samhörighet, delaktighet, trygghet, kompetensutveckling, mentalisering och lyhördhet präglar verksamhetsklimatet och förs vidare till ungdomarna.

Behandlingssamordnarna får extern handledning på sin handledning av behandlingsföräldrarna och psykologerna får extern handledning kring sitt psykoterapeutiska arbete. Dessutom har både behandlingssamordnarna och psykologerna möjlighet till intern handledning varje månad.

Handledning och utbildning är viktiga delar i arbetet

Behandlingsfamiljen får tillgång till handledning i olika former, en gång varannan vecka, av behandlingssamordnare och legitimerad psykolog. Genom handledningen får behandlingsföräldern möjlighet att utvecklas, skapa sig fortsatt nyfikenhet, kommunicera tankar och känslor och därigenom bibehålla sin mentaliseringsförmåga.

Behandlingsfamiljerna har grupphandledning en gång/månad. Här träffas våra familjer och utbyter erfarenheter samt hjälper varandra till en ökad förståelse kring vad man som behandlingsföräldern kan hamna i för svårigheter men också med att stanna upp, för att kunna mentalisera och sätta sig in i barnets/ungdomens ”mind”

Behandlingssamordnare och behandlingsfamilj har, utöver handledning och utbildning, kontakt minst en gång per vecka.

Våra familjer har möjlighet att vid behov träffa en par- terapeut för att diskuterar och reflektera över den påverkan och de påfrestningar som relationen utsätts för när man arbetar som behandlingsfamilj.

Tack vare det stabila stödet vi erbjuder på alla nivåer ökar våra förutsättningar att vara den trygga bas vi behöver vara, för att kunna hjälpa den unge att utveckla en tryggare anknytning, ökad mentaliseringsförmåga och affektmedvetenhet. Alltså viktiga förutsättningar i livet som kan skapa en mer positiv självbild och förmåga att relatera till andra.