Inskrivningsförfarande

Inslussning

När en förfrågan om placering kommer till Tjust Behandlingsfamiljer tas ärendet upp i förfrågankonferens med föreståndare, platschef, familjehemssamordnare och psykologchef. Utifrån den information vi fått beslutar vi vilken familj som kan vara lämplig för uppdraget och ger informationen till berörd handläggare, ibland tillsammans med utredningar kring den tilltänkta familjen.

Underlag för en bra start

Inför varje placering lämnar vi ut en mall av frågor som vi behöver som underlag för att planera och förbereda inskrivningen. När det finns information om att den unge har någon form av riskbeteende, exempelvis våld, missbruk eller självskadebeteende, upprättas en riskbedömning med handlingsplan tillsammans med den unge. I denna handlingsplan kan det ingå kontrakt som skall skrivas under av alla berörda parter, det vill säga av föräldrar, socialtjänst, den unge samt Tjust Behandlingsfamiljer.

Kontraktet är en överenskommelse om tex drogtester vid misstanke drogbruk eller en överenskommelse om rätt att eftersöka drog på rummet eller i tillhörigheter men det kan också handla om hur vi skall agera vid risk för utagerande.

Vi har även kontrakt för att kunna använda videoinspelning av våra barn/ungdomar i lek eller samspelsbehandling som en del i behandlingsarbetet. Dessa kontrakt skrivs under vid inskrivningsdagen.

Inskrivningssamtalet

Vid inskrivningen kommer oftast den unge med handläggare från socialtjänsten, biologiska föräldrar och eventuellt en behandlare, om de tidigare varit placerade på SiS, behandlingshem eller annat familjehem. Behandlingssamordnare från Tjust Behandlingsfamiljer är också med. Vårdplan bör finnas med och den går man igenom tillsammans. Uppgifter om vad som gäller vid akuta situationer, till exempel journummer för berörd socialtjänst vid exempelvis rymning är viktig. Dessa uppgifter läggs in i vår egen beredskapsinformation.

Under inskrivningssamtalet, som kan vara känslosamt jobbigt för den unge, är det viktigt att man i möjligaste mån har det mesta klart i frågemallen och kan koncentrera sig på att bestämma tider för uppföljningsmöten och hur andra kontakter skall tas framöver. Umgängesplanering för den första tiden bör beslutas. Det är av största vikt att vara lyhörd inför vad den unge tänker och känner inför behandlingstiden i familjen.