Målgrupp

Barn och ungdomar

Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö.

I våra familjehem kan vi också ta emot föräldrar som tillsammans med sina barn vill och behöver bli hjälpta med att skapa och utveckla en trygg anknytning.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt vård och behandling till familjehemsplacerade barn och ungdomar i kommunens egna familjehem.

Bakgrund

Problematiken hos barnet eller föräldrarna kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, missbruk, övergrepp eller allvarliga relationella svårigheter. Våra barn/ungdomar bedöms vara i behov av ett nytt nätverk där ursprungsfamiljen – i den utsträckning den förmår och det bedöms gynnsamt för barnet – ska ingå som en bärande del.

Placeringen beror ofta på problematik av mycket tung psykosocial karaktär och de barn/ungdomar vi hjälper har ofta stannat upp i sin sociala, emotionella och/eller kognitiva utveckling. Deras första år kan ha varit starkt präglade av rädslor, besvikelser och misslyckanden. Barnen kan ha upplevt stor utsatthet i att ensamma försöka förstå sina behov och göra dem förstådda.

Trygghet och utveckling med förstärkt stöd

Våra barn/ungdomar har bedömts ha så stora behandlingsbehov att familjen som barnet flyttar in hos i sin tur behöver mycket stöd, hjälp och handledning. Det vi erbjuder kan jämföras med den behandling som barn erhåller i boendet på en institution. Familjen erbjuder ett hem och sig själva för barnet att skapa kontinuerliga relationer till. Därutöver finns ett behandlande och mentaliserande team i form av behandlingssamordnare, psykologer och läkare.

Vi utgår från barnets nivå; vilka behov, brister och resurser finns? Utifrån vem barnet är försöker vi hitta den mest passande familjen och ju mer vi lär känna barnet, desto bättre blir vi på att anpassa de insatser som krävs för att hjälpa barnet vidare i utvecklingen. Insatserna är ofta störst i början men minskar i regel med tiden, då våra barn/ungdomar blir alltmer trygga i sin nya omgivning.