Personalens utbildning

Vi på Tjust Behandlingsfamiljer har som ambition att vår personal ska fortsätta utbildas och utvecklas i sitt arbete hos oss, då vi ser utbildning som en direkt förutsättning för att klara av att arbeta med barn där flertalet har stora känslomässiga behov och anknytningsproblematik.

Vägledande samspel

All personal får därför utbildning i vägledande samspel för att stärka kontakten och förståelsen mellan oss och de placerade barnen/ungdomarna. Ofta väcks starka känslor i relationen, både hos de placerade barnen och ungdomarna och hos våra behandlingsföräldrar. Utbildningen i vägledande samspel är ett sätt för våra behandlingsföräldrar och även för resursteamet att få stöd i denna situation.

Mentaliseringsbaserad psykoterapi

Tjust Behandlingsfamiljer har också som ambition att all personal i resursteamen ska få utbildning i MBT (Mentaliseringsbaserad psykoterapi). Mentaliseringsteorin utgår från att vi genom att utveckla vår mentaliserande förmåga kan förbättra våra relationer och vår psykiska hälsa. Mentaliseringsförmågan hänger samman med anknytning; barnet behöver trygga relationer till anknytningspersoner som kan spegla barnets känslor så att barnet lär sig vad det känner, att det har ett inre, att det har en vilja och kan åstadkomma saker.

Utifrån våra erfarenheter av de barn och ungdomar vi arbetar med, flertalet med en grav anknytningsproblematik och många traumatiserade, ser vi det som angeläget att arbeta för att utveckla deras förmåga till mentalisering då det är ett sätt att förbättra sin relationsförmåga och över huvud taget klara sig vidare i livet.

Välutbildad personal med specialistkompetens

Personalen på våra enheter är välutbildad, med högskolekompetens, och vi har hög psykologtäthet. Vi eftersträvar kvalitet i vår verksamhet och våra behandlingssamordnare har socionomutbildning, steg1 med psykodynamisk inriktning  och steg 1 utbildning i KBT. Flera är utbildade handledare, bland annat i vägledande samspel.

Här finns även kompetens inom nätverksutbildning, barnmisshandel, sexuella övergrepp och familjerådslag liksom kring behandling och utredning av neuropsykiatriska funktionshinder.

För mer detaljerad information kring vilken utbildning var och en av oss har – gå in under fliken personal.