Samverkan

 

Vår behandlingsmodell bygger på samverkan – med behandlingsfamiljen som bas och stödteamet som ger stöd och kompetens i form av täta kontakter, vägledning, behandlingskonferenser och utbildning. I modellen finns också en kontaktfamilj som knyts till barnet. Utöver detta samverkar vi med skolpersonal, barnets nätverk och inte minst uppdragsgivaren.

Hela modellen bygger på samverkan i många led vilket är en resurs som bär kraft, stark kompetens och ett gemensamt byggande mot en positiv utveckling och därför utgör en god förebild för våra barn/ungdomar.

Samverkan med uppdragsgivaren

Redan vid placeringsförfrågan påbörjas samverkan med uppdragsgivaren. Efter inskrivning och gemensam vårdplanering tillsammans med våra barn/ungdomar sker samverkan kontinuerligt med uppdragsgivaren under hela behandlingstiden samt vid utskrivning och eftervård.

 Samverkan med barnets biologiska nätverk

Samverkan med våra barns/ungdomars biologiska nätverk är en viktig del i behandlingsarbetet där barnets behov måste stå i främsta rummet. Vid inskrivningen görs en bedömning kring barnets anknytningsmönster och utifrån detta planerar vi hur kontakten med vårdnadshavare bör se ut. Inskrivningsbedömningen tar ca 4 månader och vi har som utgångspunkt att våra barn/ungdomar behöver åtminstone 2 månader för att landa i sin ”nya” familj innan planering för kontakt med det biologiska nätverket tar vid.

Samverkan med vårdnadshavare sker i studiebesök, inskrivning, uppföljningsmöten, vårdrapporter samt delaktighet i behandlingsprocessen utifrån barnets behov. Initialt sker den största kontakten med behandlingssamordnare. Tjust Behandlingsfamiljer tillhandahåller umgängeslägenhet och kontaktperson vid umgänge när det bedöms vara aktuellt.

I samverkan med uppdragsgivaren erbjuder vi vårdnadshavaren ett utbildningsprogram i ICDP/vägledande samspel anpassat för barn i olika åldrar, som används inom förskola, skola, barnhälsovård och socialtjänst. Utgångspunkten är att föräldrar vill ha en god kontakt med sitt barn och programmet är anpassat till föräldrar med barn placerade genom socialtjänstens försorg, frivilligt eller med LVU, lagen om vård av unga. Ökad lyhördhet för barn är ett centralt begrepp och något som vuxna kan träna och utveckla.

Samverkan med skola

Vår behandlingssamordnare tar kontakt med hemkommunens skola och inhämtar information om skolgång och specialbehov. Därefter kontaktas den nya skolan och en planering för skolgången görs. Det är viktigt att informationsvägarna klargörs och eventuella ekonomiska överenskommelser blir klara.

Behandlingsföräldrarna ansvarar för den vardagliga och kontinuerliga kontakten med skolpersonalen. Skolmöten om den unges skolsituation sker ungefär var tredje månad då också behandlingssamordnare deltar. Om behov uppstår tätas kontakterna. Skolmötesinnehåll dokumenteras och följs upp. Vid incidenter upprättas tillbudsrapporter och en gemensam handlingsplan där den unge, skolan och behandlingsföräldrarna är involverade.

Vi erbjuder skolan kontinuerlig handledning kring våra barn/ungdomar. Handledningen ges ibland regelbundet till en assistent och ibland till hela lärarlaget. Handledning ges av behandlingssamordnare och/eller psykolog.

Samverkan med hälso- och sjukvård                                                                                                    

Behandlingssamordnare ser till att nödvändiga journaler och eventuella remisser gällande våra barns/ungdomars tidigare hälsoutveckling kommer till Tjust Behandlingsfamiljer. Tjust Behandlingsfamiljers läkare genomför vid inskrivning en allmän hälsoundersökning. Vid behov av remittering till specialist eller provtagningar handhas detta av Tjust Behandlingsfamiljers läkare samt följs upp av densamma.

Tjust Behandlingsfamiljer har eget hälsokort, där både tidigare och aktuell vård noteras, som följer barnet/ungdomen vid utskrivning. Var tredje månad sker samråd mellan Tjust Behandlingsfamiljers läkare, psykologchef samt genomförandechef.

Tandvård och eventuellt behov av synundersökning hos optiker bevakas av behandlingssamordnaren med praktiskt utförande av behandlingsföräldrarna.

Samverkan vid dokumentation

Tjust Behandlingsfamiljers personal dokumenterar den unges behandling. I samverkan med ansvarig socialsekreterare beslutas hur den skriftliga dokumentationen ska ske i frekvens, innehåll och utformning. Vårdplan och genomförandeplan styr vården och dess dokumentation.

Dokumentationen skickas till den ansvariga handläggaren vid Socialtjänsten hos placerande kommun.