Teoretisk grundsyn/ideologi

Relationer

Hela Tjust Behandlingsfamiljer genomsyras av och vilar på relationell psykodynamisk samt socialpsykologisk grundsyn. Ett relationsinriktat synsätt innebär bland annat att behandlingen fokuseras på att utveckla våra barns/ungdomars och sammanhangets (de vuxna runt barnet) förmåga att skapa meningsfulla och bärande relationer.

Genom ett tryggt och positivt samspel utvecklas förmågan till relaterande och självtillit. Behandlingsmetoderna har en tydlig förankring i affekt- och anknytningsteori som är helt avgörande aspekter i ett barns utveckling.

En annan viktig del i Tjust Behandlingsfamiljers förhållningssätt är mentaliseringsteori som används både som ett perspektiv och mer direkt som behandlingsintervention. Att mentalisera handlar i grova drag om förmågan att kunna reflektera kring sina egna och även andras tankar, att kunna stanna upp och förstå sig själv och andra ur olika perspektiv, utan att direkt gå till handling.

Tillsammans utgör ett relationellt förhållningssätt med anknytningsteori, affektteori och mentaliseringsteori utifrån psykodynamisk grund, de pelare som Tjust Behandlingsfamiljers behandlingsfilosofi vilar på. Detta innebär bland annat att alla anställda får gå kurser i ICDP/vägledande Samspel för att påminnas om och öva sig i sin egen förmåga att reflektera och samspela.

Då vi bland annat utgår ifrån anknytningsteorin och dess forskning så rekryteras våra behandlingsfamiljer genom utredning och bedömning av utbildad personal som kan tolka och analysera Kälvestens intervjuformulär, anknytningsintervju och göra en psykologbedömning. De flesta av våra behandlingsfamiljer har också lång erfarenhet och rutin på familjehemsarbete.

Nätverket av behandlingsföräldrar, behandlingssamordnare och psykolog utgör en stabil omgivning för barnet och hjälps åt att bibehålla mentaliseringsförmågan när det stormar, utifrån en förståelse att det är inte bara är barnen/ungdomarna som behöver utvecklas i mötet, utan även de professionella runt om. Vi blir alla till i – och utvecklas av – våra relationer.