Utslussning och eftervård

Eftervård

Några ungdomar återvänder till hemkommunen efter avslutad behandling medan flera etablerar nya kontakter i närmiljön kring den behandlingsfamilj de varit placerade hos. Eftervårdskontrakten utformas av behandlingssamordnaren från TBF tillsammans med socialtjänst, den unge och andra parter utifrån de behov som framgår i vård- och genomförandeplanens syfte och mål.

I all eftervård börjar man med successiv utflyttning då den unge fortfarande är placerad hos behandlingsfamiljen. Det kan innebära att man bor i sin lägenhet några dagar i veckan och utrustar och inreder den tillsammans med sin behandlingsfamilj, för att sedan utöka till inflyttning med eftervård.

 

I eftervårdsarbetet ingår:

  • Möjlighet att få överta hyreskontrakt efter vårdtidens slut om vårdplanens intentioner har uppfyllts. Lägenheterna hyrs av kommunala bostadsbolag eller privata bolag.
  • Fortsatta kontakter med psykolog, läkare, psykiater o s v.
  • Behandlingskonferenser varannan vecka.
  • Uppföljningsmöten med socialtjänst och skriftlig rapport var 6:e månad.

Att få hjälp med:

  • Att strukturera vardagen i att sköta ett hem, det vill säga tvätta, städa, handla mat och hantera sin egen ekonomi.
  • Att ta kontakter med myndigheter.
  • Sociala kontakter.
  • Kontakten med det biologiska nätverket.
  • Studier och arbete.