Utvärdering och uppföljning

Blomma

Kvalitetsarbetet är centralt för oss på Tjust Behandlingsfamiljer. Genom vårt sätt att arbeta och med hjälp av reliabla och valida uppföljningstest får vi en bra bild av hur ungdomarna utvecklas både individuellt och på gruppnivå, vilket vi tycker är en förutsättning för att kunna arbeta med utveckling hos både individer och verksamhet.

 Vid inskrivning genomgår alla barn och ungdomar en psykologbedömning som upprepas årligen i samband med vårdrapporten. Vi genomför också ADAD-intervjuer med ungdomarna vid inskrivning och utskrivning, samt med dem som varit utskrivna ett år eller längre.

På organisationsnivå utvärderar vi arbetet genom  bland annat egenkontroller och externa intervjuer med kunder.

Resultat

Våra uppföljningar visar att samtliga intervjuade ungdomar som fullföljt behandlingen tycker det varit bra att de har varit placerade hos Tjust Behandlingsfamiljer. De flesta tyckte det var jättebra! De ansåg också att de varit delaktiga i sin vård och behandling och skulle kunna tänka sig att rekommendera Tjust Behandlingsfamiljer till en kompis.

Vi kan se att självbilden hos våra barn/ungdomar förbättras, att deras relation till andra och sina föräldrar/släktingar förbättras samt att deras adaptiva förmågor utvecklas i en mer positiv riktning. Vidare kan vi se en minskning av normbrytande beteende med 50 %, upplevelsen av depression har minskat med närmare 40 %, ilska med 24 % och ångest med 6 %.

Särskilt glädjande är att 72 % av våra barn/ungdomar uppnår målen i skolan (endast 1 % gjorde det innan placering hos TBF) eller bättre, och att övriga är på väg att klara målen. Alla barn/ungdomar inom Tjust Behandlingsfamiljer förbättrar sina resultat och sin närvaro i skolan.

Socialtjänstens upplevelse av vårt arbete

Genom en uppföljning som gjordes av Skandinavisk sjukvårdsinformation (SIL) under 2012, framgår att våra uppdragsgivare skattat upplevelsen av vårt arbete högt. Tjust Behandlingsfamiljer får ett resultat på 8,8 av 10 möjliga som ett medelvärde på samtliga frågor. Vid en jämförelse med cirka 140 andra institutioner visar det sig att det sammantagna medelvärdet är 8,1.

Enligt lagstiftningens krav och intentioner

2012 gjordes inga anmälningar av verksamheten som ledde till något klander från myndigheter. Socialstyrelsen gjorde två tillsynsbesök under 2012, varav ett oanmält. Socialstyrelsen avslutade ärendena utan krav på åtgärder.

För mer detaljerade siffror, se vår resultatredovisning.