Verksamhetsbeskrivning

BILD-2

Tjust Behandlingsfamiljer har utarbetat en behandlingsmodell för att hjälpa, utveckla och behandla barn och ungdomar som har tidiga omsorgsbrister. Flertalet har stora känslomässiga behov och grava anknytningssvårigheter, vilket ofta förorsakat svårigheter med mentaliseringsförmågan, det vill säga att se sig själv utifrån och andra inifrån. Enligt våra kvalitetsuppföljningar faller vår behandlingsmodell även väl ut på de barn som har tidiga omsorgsbrister kombinerat med någon form av funktionsnedsättning.

Processen i fokus

Grundtanken är att vi till stor del formas genom möten med människor i vår omgivning och möjligheten till förändring ligger i dessa nya relationer/möten. Vi erbjuder därför kraftigt förstärkt familjehemsvård där en av föräldrarna i familjen är anställd på heltid. Utgångspunkten för vårt behandlingsarbete är ICDP/vägledande samspel och mentaliseringsbaserad terapi vars behandlingsfokus ligger i själva samspelsprocessen.

En trygg bas

Behandlingsfamiljens främsta uppgift är att bli barnets trygga bas och stå för kontinuitet och trygghet i vardagen, där den unge kan bygga upp stabila och nära relationer genom den omsorg behandlingsfamiljen erbjuder. Vår utgångspunkt är att ta tillvara det naturliga i en familj och den spontana läkningen som en fungerande familj kan erbjuda, för att hjälpa våra barn/ungdomar att frigöra sina egna resurser, förstå sitt eget beteende och sina känslor samtidigt som en positiv självkänsla utvecklas, och så småningom känna tillhörighet och delaktighet i familjen och samhället.

Det förstärkta stödet

Vårt stödteam ser till att avlasta behandlingsfamiljen genom att ta på sig ansvaret för alla kring kontakter, till exempel med uppdragsgivaren, skolan, det biologiska nätverket m m. Stödteamet har också en viktig funktion då det gäller att uppmärksamma samarbetssvårigheter mellan olika instanser och se till att dessa så snart som möjligt lyfts fram aktivt för att med systemiska och mentaliserande tekniker förbättra samarbetet.

Alla medarbetare är också ansvariga för att stödja sina kollegor så att vi tillsammans skall kunna hålla kvar vår mentaliserande/reflekterande förmåga även i mycket stressande situationer. Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder därför jour dygnet runt.

Kontaktfamiljer/avlastning

Våra barn och ungdomar har ofta ett begränsat socialt nätverk. Vi tycker det är viktigt att skapa fler positiva vuxna kontakter som ger en möjligheter för den unge att göra nya erfarenheter av samspel och relaterande inom familjer.  En kontaktfamilj är också till fördel för att skapa en hållbar placering över tid. Våra ungdomar och Behandlingsfamiljer kan behöva tid för sig själva emellanåt samt att det vid konflikter som riskerar att leda till sammanbrott finns en känd familj som tillfälligt kan rycka in så konflikten kan lösas eller att en ny planering kan genomföras på ett lite mer organiserat sätt.

Handledning och utbildning är viktiga delar i arbetet

Behandlingsfamiljen får tillgång till handledning i olika former, en gång varannan vecka, av behandlingssamordnare och legitimerad psykolog. Genom handledningen får behandlingsföräldern möjlighet att skapa sig fortsatt nyfikenhet, kommunicera tankar och känslor och därigenom bibehålla sin mentaliseringsförmåga.

Behandlingssamordnare och behandlingsfamilj har, utöver handledning och utbildning, kontakt minst en gång per vecka.

Förutom kontinuerlig handledning får all personal även utbildning i form av både interna och externa föreläsningar kring anknytningsteori, utvecklingspsykologi, affektteori, psykoterapi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mentaliseringsteori mm.

Stabil struktur ger goda resultat

Eftersom behandlingsmodellen står på flera ben anser vi att vi har större förutsättningar att hjälpa den unge att utveckla en tryggare anknytning, ökad mentaliseringsförmåga och affektmedvetenhet. Detta skapar en mer positiv självbild och en större kapacitet att relatera till andra, något som är viktiga egenskaper när man skall försöka leva upp till samhällets förväntningar.