Vår kvalitet

BILD-6Vi har arbetat mycket med att kvalitet och ledningssystemet skall bli en integrerad del av verksamheten och vårt arbetssätt. Stor kraft har lagts på dokumentation av rutiner och arbetssätt samt att hitta former för att dokumentera våra uppföljningar av verksamhetens processer.

Kvalitetsarbetet är centralt för oss och särskilt angeläget är det att kunna visa på individuella resultat av behandlingen. Vid inskrivning genomgår alla barn och ungdomar en psykologbedömning och en ADAD-intervju. Psykologbedömningen upprepas årligen och ger en bild av den emotionella utvecklingen.

Psykologbedömningen består av följande standardiserade test: ASQ, “Jag tycker jag är”, Becks ungdomsskalor samt ABAS. För att få en bild av hur beteendet utvecklas använder vi ASEBA standardiserade test samt ADAD-intervjun vid inskrivning och utskrivning.

Genom att fånga upp och medvetandegöra ungdomarnas utveckling underlättas det löpande behandlingsarbetet. Vårt och ungdomarnas arbete kan riktas mot områden där behoven är störst.”