Behandlingsresultat 2012

BILD-6Resultat i sammandrag

Ladda ner hela rapporten som PDF:
Resultatredovisning 2012

 • 72 % av samtliga placerade når samtliga mål i skolan efter ett år i behandling. Ingen klarade målen före placering.
 • 15 % sammanbrott.
 • Självbilden förbättras avsevärt för färdigbehandlade ungdomar.
 • Normbrytande beteende och depression har i princip halverats.
 • Upplevelsen av ångest och ilska har minskat med 6 % respektive 24 %.
 • De adaptiva färdigheterna har utvecklats mycket positivt och förmågan att hantera sin vardag och ta hand om sig själv har normaliserats.
 • Enligt ADAD-intervjun tycker samtliga ungdomar som fullföljde placeringen att de varit delaktiga i planeringen av sin behandling.

Uppföljning

Vi följer varje barn/ungdom med följande instrument:

Beteendeförändring

 • ADAD inskrivning, utskrivning, uppföljning.
 • ASEBA:
 • CBCL inskrivning, två gånger årligen.
 • YSR inskrivning två gånger årligen.
 • TRF inskrivning två gånger årligen.

Emotionell utveckling

 • ABAS en gång årligen.
 • ASQ en gång årligen.
 • ”Jag tycker jag är” en gång årligen.
 • ”Becks ungdomsskalor” en gång årligen.

Skolan

Vi följer upp skolarbetet via ett tätt samarbete med skolan. I denna resultatredovisning tittar vi på ungdomarnas utveckling genom skolnärvaro och betyg eller omdömen.

Inskrivningstider

Under 2012 avslutades 16 placeringar. Den genomsnittliga placeringstiden var 17,5 månader. Den längsta placeringen var 26 månader och den kortaste var 5 månader. Här räknas inte utredningar in då de vanligen är tre månader.

Avbrutna placeringar

Sedan verksamheten startade 2004 har 15 av 97 placeringar totalt avslutats i förtid. Detta motsvarar ca 15 % av totala antalet placeringar.

Under 2012 avbryts fem placeringar (sammanbrott). Vid de fem sammanbrotten var ett högre omhändertagande nödvändigt i tre fall.

 • För en ungdom handlade det om ett ökat utagerande och aggressivitet mot familjehemmet.
 • För en ungdom ledde svårigheter att bryta dennes kriminalitet och missbruk till behov av ökat omhändertagande.
 • För en ungdom ledde en ökad psykisk instabilitet till behov av ett högre omhändertagande.
 • En ungdom valde att flytta hem till de biologiska föräldrarna i förtid.
 • För en ungdom blev matchningen med annan ungdom negativ, vilket ledde till ett byte av familjehem.

Utslussning och eftervård

Under 2012 gjordes 11 planerade utslussningar efter avslutad behandling. Fyra ungdomar flyttade hem till biologiska föräldrar, tre ungdomar flyttade till egen lägenhet, två ungdomar flyttar till institution för fortsatt behandling och för två ungdomar och deras familjehem kunde vår del av insatsen avslutas och placeringarna övergick till traditionell familjehemsplacering.

Resultatet mer djupgående

Skolan

Samtliga ungdomar har förbättrat sina prestationer jämfört med före placering.

 • 100% har förbättrat sin närvaro i skolan och 93 % har bara giltig frånvaro.
 • 72% av de ungdomar som varit inskrivna ett år eller mer når alla målen och får godkänt eller bättre. Endast en ungdom uppnådde alla målen före placering.

De ungdomar som ej når alla målen, når de allra flesta målen.

Uppföljande psykologbedömningar

Jag tycker jag är:

 • Resultaten visar att relationerna till andra och relationerna till föräldrar och familj har förbättrats för samtliga ungdomar.
 • Resultaten visar också att de flesta har utvecklat en mer positiv självbild. Totalt sett är självbilden 41 % bättre.
 • Av de ungdomar som är utskrivna har självbilden ökat med 28 %.

Kommentar: Forsman och Johson (1996) menar att självkänslan kan nås via en reaktiv väg och en aktiv väg. Den självkänsla som uppnås via reaktiv väg är en självkänsla som ges av andra i form av kärlek, social feedback och ett ovillkorligt accepterande av personen. Det är en självkänsla som grundläggs redan tidigt i barndomen och som sedan förstärks under uppväxtens gång. De anser att självkänslan i det här avseendet utgör en grundläggande del av personligheten och har valt att kalla den för Bassjälvkänsla.

Självkänsla som förvärvas enligt en aktiv väg är en självkänsla som en person skapar sig själv i samspel med andra människor. Det är en självkänsla som baseras på en persons kompetens och prestationer. Den kompetens som avses i det här sammanhanget karaktäriseras av en inre strävan och andras beröm av personens handlingar. En person ses här som en aktiv agent som definierar sitt självvärde utifrån attribut som personen anser vara viktiga och därför eftersträvar, t.ex. fysiska egenskaper, materiell egendom, talanger och kompetens, relationer till familj och andra sociala relationer av varierande slag. De attribut som är viktiga för personen utgör en bedömningsgrund för hur personen värderar sig själv. (Johnson, 2003).

Om personen upplever sig ha dessa attribut blir utfallet av värderingen positiv och leder till en ökad självkänsla. Omvänt leder resultatet till en sänkt självkänsla. Forsman och Johnson kallar den här typen av självkänsla Förvärvad självkänsla.

Våra resultat ovan antyder att både Bassjälvkänslan och den Förvärvade självkänslan stöds av behandlingen och därigenom bidrar till en positiv utveckling för ungdomarna.

Becks ungdomsskalor

De utskrivna ungdomarnas resultat visar följande:

Självbild
Utvecklingen av de placerade ungdomarnas självbild har ökat med 23 % och med 14 % för utskrivna ungdomar.

Ångest
Ångesten har minskat för de placerade ungdomarna med 19 % och med 6 % för utskrivna ungdomar

Depression
Depression och nedstämdhet hos de placerade ungdomarna har minskat med 38 % och med 38 % hos de utskrivna ungdomarna.

Ilska
Ilska har minskat med 25 % hos de placerade ungdomarnaoch med 24 % hos de utskrivna ungdomarna.

Normbrytande beteende
Normbrytande beteende har minskat med 49 % hos de placerade ungdomarna och med 50 % hos de utskrivna ungdomarna.

Kommentar: Även resultaten från Becks ungdomsskalor bekräftar den positiva utvecklingen hos våra ungdomar som vi ser i de andra testresultaten. Flickorna visar på lite bättre resultat än pojkar i Becks ungdomsskalor. Generellt sett är resultaten avseende ungdomar i behandling lite bättre 2012 jämfört med 2011.

De flesta av våra ungdomar har en otrygg anknytning och många även en desorganiserad anknytning när de kommer till oss. Waters et al (2000) menar att den tidiga anknytningen har stor betydelse för hanterandet av senare erfarenheter. De hävdar att barn som haft starkt negativa erfarenheter i kontakten med vårdgivarna, endast kan uppnå en trygg anknytning om de kan acceptera och bearbeta hur det såg ut i barndomen och hur detta har påverkat dem.

ABAS

Abas Beh.förälder Lärare
Kognitiva färdigheter +41% +25%
Sociala färdigheter +72% +40%
Praktiska färdigheter +51% -1%
Generella färdigheter +46% +4%

Kommentar: Detta är resultaten för den utskrivna gruppen. Skattningen som lärarna gör placerar ungdomarna i närheten av normvärdet, vilket innebär att man idag kan hantera sin vardag utifrån omgivningens förväntningar och krav inklusive förmågan att ta hand om sig själv. Förändringen är ganska liten i lärarnas skattning vilket beror på små skillnader mellan första och sista mätningen vilket kan ifrågasättas. Resultaten visar på en stor positiv förändring i behandlingsföräldrarnas upplevelse av ungdomarnas färdigheter, dock är det en liten bit kvar till normvärdet.

ASEBA-skattningar

Resultaten visar på stora skillnader för pojkar och flickor men också på hur vi och våra behandlingsföräldrar ser på och skattar pojkars respektive förmågor. Resultaten i år visar på lite mindre skillnad än förra året vilket förhoppningsvis är resultat av vårt arbete med att uppmärksamma detta i verksamheten. Jämfört med föregående år så har ungdomarnas egna upplevelser (YSR) av sin utveckling förbättrats. Upplevelsen av problem har minskat medan upplevelsen av kompetens och positiva kvaliteter hos sig själv har ökat.

 1. Behandlingsfamiljen skattning CBCL (kol 1-2)
 2. Lärarnas skattning TRF (kol 3)
 3. Ungdomarnas skattning YSR (kol 4-6)
Förändr. Tot. Pro Tot. Comp Tot. Prob Tot. Prob Tot. Comp Positiv Qual
Alla -4% 4% 0% -10% 7% 9%
Pojkar -7% 11% 0% -14% 6% 6%
Flickor -1% -3% 0% -6% 8% 12%
Utskrivna -6% -7% -2% -9% 1% 14%

Ungdomarna själva skattar att problemen minskar, kompetensen ökar och de positiva kvaliteterna ökar. Detta gäller för alla grupper.

Kommentar: Resultatet antyder att ungdomarna känner sig mer kompetenta i förhållande till vardagens utmaningar och att de upplever att deras problem har minskat. De positiva kvaliteterna har utvecklats positivt vilket stämmer med våra uppföljande psykologbedömningar som visar att självbilden utvecklas positivt.

ADAD

Vi gör en ADAD-intervju med alla ungdomar som flyttar in och ut.

 • Samtliga intervjuade ungdomar som fullföljde placeringen tycker det var bra att de har varit placerade hos Tjust Behandlingsfamiljer. De flesta tycker det har varit mycket bra.
 • När det gäller upplevelsen av delaktighet tycker samtliga som fullföljde behandlingen att de har varit med i planering av sin behandling. 66 % av dem som fullföljde behandlingen skulle rekommendera en kompis till en placering hos Tjust Behandlingsfamiljer. Övriga svarade att de kanske skulle göra det.

Måluppfyllelse

Hur väl lagstiftningens krav och intentioner samt kommunala mål efterföljs

2012 gjordes inga anmälningar av verksamheten som ledde till något klander från myndigheter.

Socialstyrelsen gjorde två tillsynsbesök varav ett oanmält. Socialstyrelsen avslutar ärendena utan krav på åtgärder.

Vilka effekter insatserna ger relaterat till den enskildes livssituation

Kvalitetsarbetet är centralt för oss och särskilt angeläget är det att kunna visa på individuella resultat av behandlingen. Vid inskrivning genomgår alla barn och ungdomar en psykologbedömning. Denna upprepas årligen i samband med vårdrapport. Vi arbetar med olika verktyg för att ytterligare stärka mätbarheten i vår och ungdomarnas upplevelse av resultaten i verksamheten.

Genom vårt arbete och med hjälp av olika uppföljningstest med hög reliabilitet och validitet tycker vi att vi får en bra bild av hur ungdomarna utvecklas både individuellt och på gruppnivå. Vi kan se att självbilden för våra ungdomar förbättras, att deras relationer till andra och sina föräldrar och släkt förbättras, samt att deras adaptiva förmågor utvecklas i en mer positiv riktning.

Genom Becks ungdomsskalor kan vi se att verksamheten har goda behandlingsresultat. Resultat för gruppen utskrivna visar att självbilden har förbättrats, med 14 %, upplevelser av normbrytande beteende har minskat med 50 %, upplevelsen av depression har minskat med drygt 38 %, upplevelsen av ilska minskat med 24 %, och ångesten minskat med 6 %.

Resultaten i den utskrivna gruppen från ABAS visar på resultat av lärarskattningen nära nog inom normvärdena när det gäller adaptiv förmåga i den grupp som fullföljt behandlingstiden. Det som är särskilt glädjande är våra ungdomars skolprestationer där 72 % når målen eller bättre, och att övriga är på väg mot att klara målen, samt att alla förbättrar sina resultat och sin närvaro.

Vi tycker att vi genom ovanstående kan se och också mäta positiva effekter på den enskildes livssituation, vilket känns centralt i vårt arbete.

Hur verksamhetens kvalitet bedöms av brukaren, klienten och dess nätverk samt socialtjänsten

Genom en uppföljning som gjordes av Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SIL) under 2012, framgår att våra uppdragsgivare skattat upplevelsen av vårt arbete högt. Vi får ett resultat på 8,4 av 10 möjliga som ett medelvärde på samtliga frågor. Vid en jämförelse med ca 140 andra institutioner visar det totala medelvärdet 7,9.

Vi har genomfört ett flertal ADAD Ut och Upp under året. De visar att samtliga intervjuade ungdomar som fullföljde behandlingen tycker det var bra att de har varit placerade hos Tjust Behandlingsfamiljer. De flesta tycker det har varit mycket bra.

När det gäller upplevelsen av delaktighet tycker samtliga som fullföljde behandlingen att de har varit med i planeringen av sin behandling.

66 % av de som fullföljde behandlingen skulle rekommendera en kompis till en placering hos Tjust Behandlingsfamiljer. Övriga svarade att de kanske skulle göra det.

Sammantaget anser vi att vi väl når de mål som både vi själva och lagstiftaren har satt upp för verksamheten.

Vi är särskilt glada åt den positiva utvecklingen som vi ser hos våra barn och ungdomar och att våra uppdragsgivare är nöjda med vårt arbete.

 

Fredrik Lindvall
VD och föreståndare, Tjust Behandlingsfamiljer