Tillsynsrapporter

Under 2013 har en oanmäld inspektion skett av Socialstyrelsen. Vid inspektionen kontrollerades hur Tjust Behandlingsfamiljer hanterar klagomål, synpunkter samt rapporter om missförhållanden. Vid inspektionen granskades dokumentation samt genomfördes intervjuer respektive samtal med föreståndare, tre ur personalen och ett av barnen.

Socialstyrelsens bedömning var att:

  • Socialstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivs enligt tillståndet i fråga om föreståndare, målgrupp och lokaler.
  • Socialstyrelsen har, mot bakgrund av inhämtad information, inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser.
  • Socialstyrelsen vill uppmärksamma verksamheten på att förtydliga skillnader på klagomål, tillbud och rapportering av missförhållanden som ska utredas enligt lex Sarah.

Det fullständiga dokumentet kan laddas ner här:
Beslut Tjust behandlingsfamiljer 2013-03-27