Tjust Behandlingsfamiljer deltog på PS19

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #3

Under början av maj arrangerades den årliga PS-kongressen för psykologistudenter. På plats fanns psykologerna Rikard och Lars för att representera Tjust Behandlingsfamiljer.

– Tyvärr fick vi våra farhågor bekräftade att familjehemsplacerade barn samt barn och ungdomar mer generellt, ses som en lågprioriterad grupp för de psykologutbildningar vi kom i kontakt med under kongressen, berättar Rikard. Däremot uppfattade Rikard ett desto större intresse bland studenterna för behandling som inte faller regelrätt innanför den rådande normens stela väggar.

–  Jag uppfattade att intresset dels låg i en humanistisk och relationellt orienterad människosyn, men också i det långsiktiga behandlingsarbetet i ett livsloppsperspektiv som Tjust Behandlingsfamiljer erbjuder. Alltså behandlingar som inte i förväg är begränsade till tio eller tjugo gånger, utan som kan föras i process med den unges egen utveckling i fokus, säger Rikard.

Stort intresse för Tjust Behandlingsfamiljer

Intresset var stort både från traditionellt psykodynamiskt orienterade studenter, som gladdes åt att det fanns alternativa arbetsplatser där de kunde jobba utifrån sina egna övertygelser om människan, såväl som hos mer KBT-orienterade studenter vars intresse uppfattades ligga mer i att den psykodynamiska delen saknades i deras utbildning.

Då PS19 var en kongress för blivande psykologer blev frågorna många om Tjust Behandlingsfamiljer skulle kunna ta emot studenter både för praktik (termin sex) och som PTP-psykologer (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) i framtiden.

Tjust Behandlingsfamiljer var ingalunda ensamma utställare, utan delade mässan med ett stort andra såsom Kry mitt emot, Region Kalmar och Dalarna bredvid, samt många andra som Ericastiftelsen och Psykologförbundet. Flera av medutställarna intresserade sig för vad Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med och på vilket sätt. Lars berättar att de hade många intressanta samtal med de andra utställarna.

– Jag minns särskilt en herre som sökte med lykta och strålkastare efter en organisation som tillhandahåller familjeterapi och i mer vid mening arbetar med stöd för familjer innan de går sönder eller far för illa för att deras barn ska kunna bo kvar hos dem, vilket han menade i stort sett helt saknas i vårt samhälle idag.

En lyckad föreläsning

Under det sista passet på kongressen hade Tjust Behandlingsfamiljer sin föreläsning om ”Psykologens makt och maktlöshet runt familjehemsplacerade barn”. Det blev en full aula på LUX-biblioteket i Lund, där alla hade förbokat sig. Ämnet väckte många frågor hos åhörarna, bland annat hur Tjust Behandlingsfamiljer kan veta att de familjehem vi anställer inte bara ”gör det för pengarna” och vad man säger till ett barn som flyttat till sitt fjärde familjehem och inte vågar prata med sina nya familjehemsföräldrar. Mest av allt ville dock studenterna få höra praktiska exempel från Rikards vardag som psykolog runt socialtjänstens barn. 

– Det var inspirerande och givande att få träffa morgondagens psykologer och få dela deras nyfikenhet och driv. Men gladast blev jag nog åt en kommentar jag fick efter föreläsningen – ”jag visste inte att man kunde tänka och jobba såhär som psykolog”, avslutar Rikard.

Fakta – Vad är PS19?

Varje år träffas psykologstudenter från hela landet för en gemensam kongress, detta års upplaga kallas PS19. Det övergripande målet för kongressen är just att ge psykologstudenter från landets alla olika utbildningar möjlighet att få träffa varandra och utbyta idéer. 

Läs tidigare artikel om PS19 här.

Tjust behandlingsfamiljer tänker på miljön!

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #3

Tjust behandlingsfamiljer vill verka för ett hållbart samhälle genom att aktivt arbeta med olika miljöfrågor i verksamheten. De senaste tre åren har vi bland annat haft fokus på de interna transporterna som verksamheten har. Vi har succesivt satt upp strängare miljömål för oss själva som vi har lyckats nå upp till varje år. 

När vi ser på våra egna fordon har vi målsättningen att minska utsläppen av kväveoxid, koldioxid och kolmonoxid. Det är glädjande att se att vi även under föregående år nådde upp till de krav vi har satt upp till oss själva.

Byter till elhybrid-bilar

För att bli ännu bättre och för att kunna nå nya strängare krav under 2019 har vi nu bytt ut fyra bilar i vår fordonspark till Toyota Corolla Elhybrid. Två av bilarna har levererats till vårt kontor i Vimmerby medan Norrköping och Jönköpingskontoret fått var sin.

Little boy holding soil and plant in the park

Forskningsprojekt är beviljat medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #3

I samarbete med Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) på Linköpings universitet, bedriver Tjust Behandlingsfamiljer forskning om effekter av vår behandlingsmodell. I konkurrens med andra projekt har vi nu erhållit medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett år framöver. Medlen kommer att användas för att studera hur relationsfaktorer hänger samman med utfall av behandlingen i vår behandlingsmodell som vi döpt till Treatment By Foster care (TBF). 

Datainsamling påbörjad

Datainsamlingen är påbörjad men mycket arbete återstår. Vi filmar samspelssituationer med de placerade  unga och deras behandlingsföräldrar samt intervjuar dem om deras relation var och en för sig. Proceduren upprepas vid tre tillfällen med ett halvår emellan för att undersöka om relationen förändras eller inte. Filmerna och intervjuerna kommer att skattas av oberoende observatörer med metoderna Emotional Availability Scales och Reflective Functioning Scale. Data från dessa skattningar kommer också att jämföras med förändring av barnpsykiatriska symptom, självbild och adaptiva färdigheter i vardagen. 

Detta är ett resurskrävande sätt att forska men ger bättre kvalitet i forskningen än att enbart använda sig av till exempel skattningsskalor. Vi hoppas också kunna använda materialet i kvalitativa studier för att kunna förstå mer av hur relationsfaktorer sammanhänger med utfall av behandlingen. 

Vi är väldigt glada och tacksamma över att Stiftelsen Allmänna Barnhuset valt att stödja projektet och möjliggöra den här studien! 

Anna-Karin Åkerman

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi 

Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet