Utbildning i Mentaliseringsbaserad terapi på Karolinska Institiutet

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

I början av november 2020 påbörjade tre av Tjust Behandlingsfamiljers anställda en utbildning i Mentaliseringsbaserad terapi (7,5 poäng) på Karolinska Institiutet. Fredrik Antonsson (Vimmerby), Robert Eriksson (Västervik) och Malin Holm (Jönköping) genomför kursen digitalt nu under rådande coronadirektiv.

– För kursledarna var detta en ny och ovan situation, vilket även medförde att det vid kursstart inte ännu var klart med hur examinationsuppgiften skulle se ut eller hur den skulle examineras, berättar Malin.

Övning genom rollspel
Kursen är upplagd i tre etapper med föreläsningar om två eller tre dagar och under första kursetappen fick de lära sig om vad MBT innebär och vad det innebär att arbeta mentaliseringsbaserat. De fick även fördjupad kunskap om borderline personlighetsstörning/emotionell instabil personlighetsstörning. De fick till viss del träna sig i tänket genom att rollspela i mindre grupper.

Etapp två
Vid etapp två, som var i december, genomfördes en examinationsuppgift som bestod av att lämna in en skriftlig fallbeskrivning på 2000-3000 ord där man skulle redogöra för en terapeutisk intervention eller process med en mentaliserande hållning.

– Karolinska Institutet hade vänligheten att välja inlämningsdatumet till den 3 januari, så för den som inte hann skriva klart uppgiften innan jul, så var det ju bara att sätta sig med den i mellandagarna, säger Malin.

En givande och lärorik kurs
Sista etappen av kursen sker i början på februari och då kommer deltagarna även få veta hur examinationsuppgiften ska redovisas. 

– Kursen har definitivt varit givande och lärorik. Alla olika kursledare och föreläsare har varit superbra och engagerade, intressant att få en inblick i deras arbete då de frikostigt bjöd på många konkreta fallexempel då de ju alla arbetar med MBT och borderlinepatienter, berättar Malin.

Forskningsprojekt undersöker psykiskt mående och självbild

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

Sedan 2015 har Tjust Behandlingsfamiljer ett pågående forskningsprojekt. Som en del i forskningen spelas intervjuer och samspelssituationer in och skattas sedan med en metod som heter Emotional Availability Scales (EAS).

I en del av Tjust Behandlingsfamiljers forskning har resultaten av olika skattningsinstrument sammanställts; sådana skattningar som görs som en del av kvalitetssäkringen av behandlingen inom Tjust Behandlingsfamiljer. Forskningen och dessa resultat har vi rapporterat om i olika sammanhang, t ex i tidigare nyhetsbrev.

Vi håller också på med en datainsamling som syftar till att få mer kunskap om hur relationen mellan barnet eller den unge och behandlingsföräldern hänger samman med hur det går i behandlingen. För att få ökad kunskap om detta filmar vi samspelssituationer och gör korta intervjuer om relationen mellan barnet eller ungdomen och behandlingsföräldern, var och en för sig. Filmerna skattas sedan med en metod som heter Emotional Availability Scales (EAS).

Emotional Availability Scales
EAS är en metod som skapats av Zeynep Biringen, psykolog och professor vid Colorado State University, och hennes medarbetare (Biringen 2008, Biringen 2009). Metoden har använts en hel del i forskning (t ex Van Andel et al., 2016) och kan även användas i kliniskt arbete. EAS bygger på en vid tolkning av anknytningsteori och betonar betydelsen av känslomässig tillgänglighet och värme, och består av sex delskalor. Fyra delskalor är förälderns, då föräldern har det största ansvaret för relationen, och två skalor gäller den unges bidrag till relationen:

·  Lyhördhet – Hur lyhörd är föräldern i relationen? Lyhördhet handlar om den vuxnes förmåga att vara varm och responsiv.

·  Struktur – Strukturerar föräldern samvaron på ett lämpligt och åldersadekvat sätt? Denna dimension handlar om den vuxnes förmåga att stötta barnets lärande och utforskande på det sätt barnet är mottagligt utan att inskränka barnets autonomi.   

·  Respekt för barnets integritet – Är föräldern tillgänglig i relationen utan att vara påträngande? Dimensionen fokuserar på den vuxnes förmåga att ge barnet utrymme att utforska utan att vara påträngande.

·  Avsaknad av fientlighet – Finns det någon öppen eller dold fientlighet i relationen?

De två barndimensionerna är:

·  Svarsbenägenhet – Är barnet responsivt mot föräldern? Delskalan fokuserar på barnets förmåga att utforska på sitt eget sätt men samtidigt vara responsiv och känslomässigt tillgänglig för den vuxne.

·  Förmåga att engagera föräldern – Tillåter barnet föräldern att vara delaktig i sitt liv? Denna dimension handlar om barnets förmåga att involvera den vuxna i interaktion genom olika modaliteter såsom ögonkontakt, fysisk kontakt eller i samtal.

Psykiskt mående och självbild undersöks
I vårt projekt filmas och intervjuas alla deltagare i studien vid tre tillfällen med ett halvår emellan. Vi håller just nu på att titta på och skatta filmer från det första tillfället med EAS. Sambanden mellan dessa skattningar och hur deltagarna skattat bland annat psykiskt mående och självbild kommer att undersökas. Resultaten av denna delstudie beräknas komma under våren.

Anna-Karin Åkerman
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet

Referenser

Biringen, Z. (2008). Emotional Availability (EA) Scales Manual, 4th edition. www.emotionalavailabilty.com

Biringen, Z. (2009). The Universal Language of Love. Assessing relationships through the science of availability (EA). www.emotionalavailabilty.com

Van Andel, H. et al. (2016). Optimizing Foster Family Placement for Infants and Toddlers: A Randomized Controlled Trial on the Effect of the Foster Family Intervention. American Journal of Orthopsychiatry, 87(3), 332–344.

Avslutad utbildning i ICDP – Vägledande samspelsprogram Nivå 1

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

Under våren och hösten deltog Västervik- och Vimmerbykontoren i en utbildning om ICDP – Vägledande samspel. Och trots “Covid-paus” och förändrade sätt att träffas, var det nöjda deltagare som nyligen avslutade kursen.

Nyligen avslutade Västervik- och Vimmerbykontoren utbildningen “Vägledande samspel – ICDP, Nivå 1”. Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling. 

Covid-paus och nya sätt att träffas
På utbildningen deltog dels flera nyrekryterade familjer, men även psykologer och samordnare som inte gått utbildningen tidigare. Utbildningen påbörjades redan tidigt i våras, men fick ta en paus mitt i på grund av Covid-19. Efter sommaren återupptogs utbildningen och med hjälp av alternativa sätt att träffas kunde utbildningen genomföras. Men med härlig flexibilitet hos deltagarna och en lite annorlunda gruppindelning kunde man få det att fungera trots allt!

Film, rollspel och dela erfarenheter
Under utbildningen har de nya deltagarna lärt sig om ICDP och dess grunder. Deltagarna har också fått titta på sig själva genom att de har filmat sekvenser av sig tillsammans med ett barn i en samspelssituation. De har också rollspelat med varandra utifrån typiska situationer med en tonåring och har under hela utbildningen delat egna erfarenheter och tidigare kunskaper.

Nöjda kursdeltagare
Från kursens examinationsuppgift fick man många kloka ord från deltagarna, här följer två citat; 

Fördelar med VS är att jag mer medvetet än förut, sätter mig in i barnets känslor och tankar

Det som verkligen har fastnat är det att bemöta på ett annat sätt, att ta det lugnt, känna av och säga/göra på ett annat sätt, och vilken skillnad det gör!

Tjust Behandlingsfamiljer AB fortsätter digitaliseringsarbetet

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

I januari 2020 påbörjade Tjust Behandlingsfamiljer AB en digital omställning i företaget. Flera IT- och stödsystem skulle kunna nås från samma plattform och information skulle samlas och delas på ett och samma ställe. 

I den digitala omställningen valde TBF att använda sig av Microsofts lösning med SharePoint och samtidigt inleddes en internutbildning kring att kunna mötas via Teams. Under året har möten, kurser samt annat stödarbete kunnat genomföras digitalt, om risk för smittspridning funnits.

Ny IT-leverantör
TBF har under förra året även gjort en generationsväxling av hårdvaran och sett till att kontorspersonal har samma tekniska standard. Företaget har dessutom bytt leverantör av IT-tjänsterna.

Behandlingsföräldrar får tillgång till SharePoint
I början av 2021 tar TBF ytterligare ett steg i digitaliseringsprocessen. Detta genom att ge alla behandlingsföräldrar tillgång till företagets SharePoint. Där kan de, förutom att få aktuell information och kursinbjudningar, även få tillgång till vårt ledningssystem med rutinbeskrivningar, policyer med mera.

Konny Lindblom
Utvecklingsledare