Ny personal vid Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Tjust Behandlingsfamiljer har den senaste tiden rekryterat ny personal till våra kontor i Västervik, Norrköping och Vimmerby.

Vi har rekryterat ny leg. psykolog till kontoret i Västervik. Den första september börjar Per-Åke Olsson som sedan tidigare kommer från vuxenpsykiatrin i Västervik. Per-Åke har tidigare erfarenheter från journalistik och kommunikation. Har har en förskolelärarutbildning i botten och utbildade sig lite senare i livet till psykolog.

– Vi ser fram emot att Per-Åke ska börja och tror att hans erfarenheter kommer att vara en stor tillgång i verksamheten, säger Jenny Johansson platschef i Västervik.

Även Norrköpingskontoret har rekryterat en ny psykolog, Claudia Quintana. Claudia är också utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut och har lång erfarenhet och gedigen kompetens att arbeta med barn och unga. Claudia lämnar sitt arbete på BUP Solna och kommer att börja som psykolog hos oss i september.

– Claudia kommer kunna bidra på ett bra sätt för att fortsätta utveckla vårt behandlingsarbete, säger Gunilla Nyström platschef i Norrköping.

Både kontoret i Vimmerby och Norrköping har rekryterat nya behandlingssamordnare. De kommer att ersätta Matilda och Louice som båda blir platschefer på respektive kontor.

Vimmerbykontoret kommer förstärkas med Tony Malmberg, socionom, som senast kommer från en tjänst som familjehemssekreterare i Nässjö kommun. Kontoret kommer även att utöka med behandlingssamordnaren Ida Gustafsson, socionom, som kommer från en tjänst som familjehemssekreterare i Vimmerby kommun.

I Norrköping kommer Catrine Alexandersson, familjeterapeut, att börja på ett mammavikariat. Catrine kommer från en tjänst som familjehemskonsulent i Norrköpings kommun.

Tjust Behandlingsfamiljer hälsar den nya personalen varmt välkomna!

Ny studentuppsats om barn placerade inom den förstärkta familjehemsvården

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Ännu en studentuppsats har författats baserad på data från Tjust Behandlingsfamiljers forskning. 

Titeln på uppsatsen är ”Emotionell tillgänglighet i förälder-barn relationen och psykologiska problem – En explorativ pilotstudie av familjehemsplacerade barn och deras behandlingsföräldrar”.

Datainsamlingen pågår fortfarande och alla som deltar i studien filmas, intervjuas och besvarar skattningsinstrument vid tre tillfälIen. I denna uppsats användes data från inspelade filmer och från olika skattningsinstrument från det första tillfället (s.k. baseline-data). 

Uppsatsens titel är ”Emotionell tillgänglighet i förälder-barn relationen och psykologiska problem – En explorativ pilotstudie av familjehemsplacerade barn och deras behandlingsföräldrar” och den är författad av Johanna Bernlieb, leg. psykolog och numera även leg. psykoterapeut. Frågorna som undersökts är: Hur är kvalitén i samspelet mellan barnen och behandlingsföräldrar? Vilka psykologiska problem har barnen? Har kvalitéer i samspelet mellan barnen och behandlingsföräldrar ett samband med rapporterade psykologiska problem?

Resultaten visar att på gruppnivå kodades behandlingsföräldrarna ha hög emotionell tillgänglighet medan barnen kodades vara mindre emotionellt tillgängliga. Man kan säga att det är ett förväntat fynd. Barnen med störst samspelssvårigheter hade också fler tidigare placeringar. Att vara sensitiv mot och svara an på barnets kommunikation skiljde de högsensitiva föräldrarna mot de mindre sensitiva föräldrarna. Barnen skattades ha mer psykiska symtom och problem än normgruppen. Behandlingsföräldrar skattade mer psykiska symtom än barnen vilka skattade störst svårigheter med ångest/depression, tillbakadragenhet/depression, somatiska problem och ilska. Att barnen själva skattar mest problem med ångest, depression och ilska överensstämmer med resultat från tidigare studier. Gällande adaptiva färdigheter var resultatet sämre än normgruppen både gällande förälder- och lärarskattning. Få samband fanns mellan kvalitéer i samspel och rapporterade symtom. Framtida studier skulle behöva undersöka studiens frågeställningar med ett större deltagarantal och också sett över tid.

Anna-Karin Åkerman

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi
Doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet

Referens

Bernlieb, J. (2021). Emotionell tillgänglighet i förälder-barn relationen och psykologiska problem – En explorativ pilotstudie av familjehemsplacerade barn och deras behandlingsföräldrar. (Examensarbete, Linköpings universitet.)

Kontinuitet vid förändring

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Tjust behandlingsfamiljer får en ny verksamhetschef och två nya platschefer.

I samband med att Tjust Behandlingsfamiljer fått nya ägare, har det varit viktigt för Fredrik och Charlotte att säkerställa kontinuitet i verksamheten och sättet att arbeta.

– I första hand har vi därför velat rekrytera internt, säger Fredrik Lindwall. Ny verksamhetschef och föreståndare efter Fredrik kommer Gunilla Nyström att bli. Gunilla har tidigare varit platschef vid kontoret i Norrköping sedan 2018. Gunilla har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med socialtjänstens barn i olika former. Gunilla är leg. psykolog i botten. 

Ny platschef i Norrköping efter Gunilla blir Louice Gladh. Louice har arbetat sedan 2015 som behandlingssamordnare vid Norrköpingskontoret och sista tiden som teamsamordnare. Louice är beteendevetare och har även hon lång erfarenhet från socialtjänst, HVB och SIS.

Charlotte lämnar sin tjänst som platschef i Vimmerby och ersätts av Mathilda Agebjörn. Mathilda har arbetat sedan 2015 som behandlingssamordnare på Vimmerbykontoret. Mathilda är socialpedagog och har även lång erfarenhet från HVB.

– Vi känner oss väldigt glada och trygga med att verksamhetens värdegrund och förhållningssätt lever vidare tack vare dessa interna rekryteringar nu när vi lämnar, säger Fredrik och Charlotte. 

– Att säkra kvalité och förhållningssätt har varit vår första prioritering vid övertaget av Tjust Behandlingsfamiljer och är därför väldigt glada och nöjda med dessa interna rekryteringar, säger Attendos regionchef Lotta Hansson. 

Hållbarhet och utveckling med Attendos ledarmodell

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Integreringen av Tjust Behandlingsfamiljer in i Attendo har gått enligt plan och nu närmar sig tiden för de förra ägarna, Fredrik och Charlotte, att helt lämna över rodret till Attendo Individ och familj AB med Gunilla Nyström som verksamhetschef. 

Det har varit en stor hjälp att ha Fredrik och Charlotte kvar i en övergångsperiod och det känns vemodigt att de nu lämnar skutan. Samtidigt känns det spännande när verksamhetschefen Gunilla, tillsammans med platscheferna Louise, Karin, Jenny och Matilda, ska ta vid och börja sin resa att fortsätta utveckla Tjust Behandlingsfamiljer. En viktig uppgift för den nya ledningsgruppen blir att bibehålla och utveckla det som är unikt för Tjust behandlingsfamiljer samtidigt som de ska fortsätta lära känna sin nya ägare, Attendo Individ och familj AB.

Branschens bästa ledarskap

Attendo ska och vill stå för branschens bästa ledarskap där ledarskapet ger en hållbar och utvecklande organisation. Det är viktigt att chefer och ledare har stöd från sin organisation för att kunna vara stabila, trygga och visa vägen för medarbetarna. Som stöd för sina chefer och ledare har Attendo en ledarhandbok som utgör ett ramverk och en guide som beskriver förväntningar på ledare – vad man ska uppnå och vad som är ett framgångsrikt ledarskap. Att skapa delaktighet och engagemang och att vara positiv till lärande och utveckling är några av hörnstenarna i Attendos ledarmodell. 

Ledarhandboken tillsammans med en personlig introduktionsplan innehållande bland annat olika utbildningar för chefer är en del av chefsintroduktionen i Attendo. Flera av utbildningarna genomförs digitalt när tid och möjlighet finns. Några utbildningar genomförs fysiskt vilket brukar vara mycket uppskattat då man träffar chefer och ledare från andra verksamheter i Attendo. Varje chef får också personlig introduktion av bland annat HR-specialist och controller. Det är framgångsrikt att skapa relation till personer i stabsfunktion då de utgör stöd för chefer i frågeställningar som dyker upp i det dagliga arbetet. 

Vi hoppas och tror att Tjust behandlingsfamiljers nya ledningsgrupp kommer att känna att de får det stöd de behöver från Attendo och mig för att lyckas som framgångsrika ledare. 

Veronica Holmberg

Tf. regionchef, Attendo Individ och familj. 

Digitalt personalmöte blev till träff i trädgården

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

När de något lättare restriktionerna kom innan sommaren, förvandlades ett planerat digitalt personalmöte på enheten i Västervik till en träff med distans och fika i trädgården.

Informationen på mötet kändes som det sekundära när personalen äntligen kunde ses i stor grupp tillsammans. Ett uppdämt behov av att mötas och dela tillsammans med kollegor kunde äntligen och till viss del tillgodoses.

En tom trädgård blev under någon timma eller två till ”kackel i hönsgården” med sol och värme. Sådan värme att man fick söka sig till skuggan.

Nu önskar vi att detta var början på slutet av ett långt pandemiår och hoppas att vi kommer att kunna fortsätta ses framöver i olika personalsammanhang på liknande vis framöver. Naturligtvis friska och krya, med eftertanke, handsprit och fysisk distans. 

Personalen Västervik