Tjust Behandlingsfamiljer firar 10 år!

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #3

I år firar Tjust Behandlingsfamiljer 10 år och det känns fantastiskt kul. Mycket har hänt sedan starten 2004 och vi fortsätter att utveckla verksamheten!

Tjust Behandlingsfamiljer startade ur de behov vi, Fredrik och Charlotte Lindwall, upplevde hos barn och unga när vi arbetade med utredningar vid ett utredningshem som vi startade och drev mellan 1999 och 2005. Många ungdomar kom från havererade familjehem och hade ett flertal avbrutna placeringar bakom sig. Våra utredningar pekade på behovet av behandlingsinsatser och ökat stöd till familjehem och skola.

Vi såg att barnen och ungdomarna hade stora behov som inte skulle kunna tillgodoses i en traditionell familjehemsplacering. Många barn och ungdomar kom från sammanbrutna placeringar på HVB-hem där de inte klarade av att samspela med personal och övriga ungdomar. Dessa ungdomar hade ofta någon form av neuropsykiatrisk problematik utöver anknytningssvårigheter. Vi såg behovet av att kunna anpassa behandlingen och stödet individuellt och startade därför Tjust Behandlingsfamiljer.

En trygg bas

Vi vill kunna arbeta individanpassat med att utveckla samspels- och anknytningsförmåga. Våra team med psykologer och socionomer tillsammans med våra behandlingsfamiljer gör det möjligt att möta dessa barn och ungdomars behov utifrån en hög kompetens och förståelse för utvecklingspsykologi och barns behov. Behandlingsfamiljen och teamet skapar möjlighet för en trygg bas där ungdomarna kan fortsätta att utvecklas på ett mer positivt sätt.

Vår ambition har hela tiden varit att bedriva vårt behandlingsarbete utifrån en gedigen utredningsbas. Det har varit naturligt med tanke på vår bakgrund, men också för att vi tycker det är viktigt med kunskap – hur och med vad vi skall arbeta i det enskilda fallet. Man orienterar inte gärna utan en ordenlig karta, det tycker de flesta är självklart. Vi tycker det borde vara lika självklart i behandlingsarbetet och ser det som en förutsättning för att kunna säga något om resultatet av behandlingsarbetet. Våra årliga uppföljningar visar att våra ungdomar utvecklas på ett positivt sätt, inte bara i de synliga beteendena, utan även i den inre världen och i användandet av olika inre arbetsmodeller för interaktion med sin omgivning.

Eventuell lagändring 2015

När vi startade upp 2004 tyckte Länsstyrelsen i Kalmar att verksamheten var tillståndspliktig och utfärdade ett HVB-tillstånd för ett antal familjer i länet. Länsstyrelsen ansåg att det stora behandlingsinnehållet i verksamheten innebar ett stort ingripande i den enskildes liv på samma sätt som HVB-vård, samt att våra anställda familjer är familjehem på heltid och över tid och kunde jämställas med att de var familjehem sett yrkesmässigt.

Vid denna tidpunkt var det i princip bara Länsstyrelsen i Kalmar som hade denna uppfattning. Socialstyrelsen har haft en annan syn i tillståndsfrågan och vi har inte behövt ansöka om nytt tillstånd när verksamheten har vuxit. Vi drev dock tillståndsfrågan upp i Kammarrätten då vi tycker som Länsstyrelsen i Kalmar att det är rimligt att samhället ställer krav på kompetens och tillsyn vid kraftigt förstärkt familjehemsvård. Kammarrätten gick dock på Socialstyrelsens linje och tyckte att det saknades lagrum för att utfärda ett sådant tillstånd. Kanske sådde vi dock ett frö någonstans för nu är en sådan lagändring på gång genom LVU-utredning och Berit Josefssons arbete. Behandlingsplacering i familj är förslaget till ny laggrund. Det skall bli spännande att följa höstens remissvar – kanske kan en lagändring bli verklighet 2015.

Förändringar i branschen

De senaste 10 åren har vår bransch präglats av många uppköp och stora koncerner med riskkapital i ryggen har byggts upp. Dessa stora ”drakar” har resurser att bedriva marknadsföring på ett sätt som inte är möjligt för oss mindre familjeägda verksamheter. Vi hoppas att vår småskalighet, engagemang och närhet till verksamheten skall kunna vara avgörande till vår fördel.

Ökat fokus på socialtjänsten och bristerna i familjevården genom Vanvårdsutredningen har i vissa fall varit bra men det har också inneburit att rollerna har förändrats. Ett exempel på när det inte fungerar bra idag är när socialtjänsten känner sådan press på sig att ta ansvar så man glömmer bort att samarbeta och lyssna på den kompetens och erfarenhet som finns utanför den egna organisationen och närmast de unga.

När vi startade verksamheten blåste ”KBT-vindarna” starka. Vi har dock alltid varit trygga i vår psykodynamiska grund. De barn och ungdomar vi arbetar med har en alltför komplex problembild för att närma sig utifrån enbart ett beteende perspektiv. Vi har fokuserat på sampel och anknytning vilket vi har fördjupat inom den relationella psykologin. Det känns därför naturligt att vi utbildar alla resurspersoner i mentaliseringsbaserad terapi. En metod och ett arbetssätt som vi tycker passar vår komplexa målgrupp bra.

Tjust Behandlingsfamiljer under stark utveckling

Allt sedan starten har vi vår värdegrund kvar men verksamheten har växt och fortsätter att växa. Vi har för avsikt att vara ett självklart alternativ för både göteborgare och stockholmare såväl som östgötar, smålänningar och skåningar. 2013 startade vi vårt kontor i Jönköping och nu i höst startar vi ett kontor i Norrköping för att ytterligare utöka vår marknad. Det är vår förhoppning att småskaligheten och det genuina engagemanget ska finnas kvar hos oss och våra medarbetare. Våra enheter är mycket självständiga i frågor kring placeringar, stöd och behandling. Verksamhetens grundvärderingar säkerställs genom rekryteringen, utbildningen och handledning av våra medarbetare.
Under hösten startar vi även upp Tjust Familjehemsteam – en helt ny tjänst och verksamhetsgren som du kan läsa mer om i detta nyhetsbrev.

Vi hoppas att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans med er, våra uppdragsgivare, och våra barn och unga minst 10 år till. Tillsammans gör vi skillnad för många barn och unga – det är vår drivkraft!

Tjust Behandlingsfamiljer öppnar kontor i Norrköping

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #3

Anna KarinTill hösten öppnar Tjust Behandlingsfamiljer ett nytt kontor i centrala Norrköping. Kontoret kommer att ligga på Korsgatan 2 (?) nära strömmen, i ett modernt och ljust kontorshotell.

Bakgrund till etableringen i Norrköping är ett behov att komma närmare Stockholm eftersom Stockholms stad, dess kranskommuner och andra kommuner i Mellansverige är uppdragsgivare redan nu, och vi ser en möjlighet att utöka verksamheten i regionen. Då vår policy är att behandlingsfamiljerna ska bo inom en timmes resväg från kontoret (detta för att vi ska kunna hålla en tillräckligt tät kontakt vilket behövs för vårt behandlingsinnehåll) betyder det att vi kan anställa behandlingsfamiljer inom ett nytt geografiskt område. Området sträcker sig ungefär från Trosa österut till Katrineholm i norr och Motala västerut. Givetvis innebär det också fördelar för socialtjänstens handläggare i dessa kommuner som får kortare resor, t.ex. i samband med uppföljningsmöten, till vårt kontor i Norrköping.

Anna-Karin Åkerman, psykolog på Västervikskontoret sedan 2010, tillträder som platschef på kontoret den 1:e september. Eftersom Tjust Behandlingsfamiljer är i ett expansivt skede kommer övrig personal till kontoret nyrekryteras under hösten. I ett första skede söks behandlingssamordnare, behandlingsfamiljer och psykolog. Första placering knuten till Norrköpingskontoret planeras till januari 2015.

Tillträdande platschef Anna-Karin Åkerman kan nås på tel. 070-67 22 542.

Tjust Familjehemsteam – ny flexibel resurs

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #3

Inom kort lanserar vi Tjust Familjehemsteam, en tjänst som stöttar barn och familjehem inom socialtjänstens regi.

Tjänsten vänder sig mot de lite yngre barnen och deras familjehem som behöver hjälp att utveckla och stärka anknytningen och samspelet i början av en placering. Bakgrunden till satsningen är bl.a. att vi noterat att en del uppdragsgivare upplever att man som uppdragsgivare kan bli ”inlåst” i konsulentstödda familjer, med följd av höga kostnader som inte svarar mot barnets eller ungdomens behov. Med den nya tjänsten skapas större flexibilitet för kortare tidsbegränsade insatser.

Mer information kring Tjust Familjehemsteam kommer att presenteras inom kort men har du redan nu frågor och vill veta mer, är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Lindwall, VD och föreståndare på tel. 0490-343 36 eller e-post fredrik (at) tjustbehandlingsfamiljer.se

Utbildningsdag om beroendeutveckling och droger

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #3

I våras genomförde vi en intern utbildningsdag för alla anställda om beroendeutveckling och droger. Karin Zöögling, platschef på Jönköpingskontoret, föreläste om beroendelära och Polis var inbjuden för att informera och visa de vanligaste drogerna och preparaten och berätta om den ökande internethandeln.

Idag diagnostiseras beroende av sinnesförändrande medel som en sjukdom. Forskningen utvecklas ständigt och kan förklara hur arv, miljö och kultur påverkar utvecklandet av ett beroende. Det är de negativa konsekvenserna som följs av att bruka en drog, som tydliggör beroendeutvecklingen. Vanligast när det gäller ungdomar är att man använder mer än man tänkt, som i sin tur bl.a. leder till minnesluckor. Det är också t.ex. mycket vanligt att man förändrar sitt umgänge. Kända riskfaktorer för att utveckla ett beroende är problem i skolan, avsaknad av fritidsintresse, att befinna sig i en alkohol/drogpositiv miljö och tillgänglighet.

Polisens representant tipsade om vad familjemedlemmar och närstående bör vara observanta på i vardagslivet, och beskrev effekter av olika slags droger och preparat.

Utbildningsdagen har följts upp på personalmöten och vi har inlett ett arbete med att formulera en gemensam drogpolicy för våra placerade ungdomar.

Jönköpingskontoret fortsätter att växa

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #3

För drygt ett år sedan öppnade vi vårt Jönköpingskontor och personalstyrkan fortsätter att växa i takt med nya uppdrag i regionen. Flera nya medarbetare har nyligen anställts och till hösten kommer vi rekrytera fler behandlingsfamiljer för att möta efterfrågan på våra tjänster.

På kontoret kommer vi också satsa på flera utbildningar, som t.ex. vår familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i”. Utbildningen är till för behandlingsföräldrar i våra behandlingsfamiljer, och har tidigare genomförts i Västervik och Vimmerbyregionen. Personalen kommer också att utbildas i mentaliseringsbaserad teori och anknytningsutredningar.

Våra nya medarbetare i Jönköping:
Maria Johansson, Behandlingssamordnare.
Liselott Josefsson, Leg. psykolog och Leg. barn- och ungdomspsykoterapeut.
Kristina F Rosenquist, Leg. psykolog och Leg. barn- och ungdomspsykoterapeut.
Karin Brunbäck, Behandlingssamordnare.
– Vi är mycket nöjda med våra rekryteringar och tillsammans har vi en gedigen kunskap och erfarenhet, berättar Karin Zöögling, platschef på Jönköpingskontoret.