Tjust Behandlingsfamiljer bidrar till utveckling av familjevården

Denna artikel är del 1 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

I höstas kom Berit Josefsson, sekreterare i ”Utredningen om tvångsvård för barn och unga” (S2012:07) på besök till Tjust Behandlingsfamiljer. I ett tilläggsdirektiv berörs även den konsulentstödda familjevården och frågan kring tillståndsplikt. Besöket var mycket givande för bägge parter.

Ansvarig för utredningen är Håkan Ceder, tidigare överdirektör på Socialstyrelsen. Förutom att göra en översyn av LVU har utredningen en del frågor att utreda som handlar om familjehem och HVB samt gråzonen mellan dessa placeringsformer. Sommaren 2013 tillkom tilläggsdirektiv som handlar om att utveckla fler placeringsalternativ i lagen.

Givande besök

Utredningen har träffat bl.a. träffat familjehemsorganisationer och branschorganisationer inom HVB. Berit ville särskilt träffa oss eftersom Tjust Behandlingsfamiljer representerar en särskild ”kategori” av förstärkt familjehemsvård. En kategori med mycket behandlingsinsatser riktade mot det placerade barnet samt mycket stöd till familjehemmen, som är en del av Tjust Behandlingsfamiljer genom sin anställning.
I samtalen berörde vi bl.a. tillståndsplikt och möjlighet att utvidga placeringsalternativ. Andra ämnen som diskuterades var Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp, vart ungdomarna tar vägen efter en placering och vad som skiljer en placering hos oss jämfört med en traditionell familjehemsplacering. Våra familjers vidareutbildning och kompetens diskuterades också, liksom behovet av en tydligare rättslig reglering för denna placeringsform. En tydligare rättslig reglering behövs för att kunna öka kvalitén i familjehemsvården samt trygga de placerade barnens rätt till utveckling.

Vi gläds åt utredningens intresse för vår verksamhet och särskilt åt att mycket av Berits åsikter och det som nämndes av utredningen, ligger i linje med hur vi själva tänker. Vi väntar med spänning på utredningens betänkande som förväntas lämnas i februari.

Ökat fokus på mentalisering i behandling

Denna artikel är del 2 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Utifrån våra erfarenheter med de barn och ungdomar vi arbetar med, flertalet med en grav anknytningsproblematik och många traumatiserade, ser vi att många har bristande mentaliseringsförmåga. Vi ser det som viktigt att arbeta för att utveckla deras förmåga till mentalisering då det är ett sätt att förbättra sin relationsförmåga och över huvud taget klara sig vidare i livet.

Sedan lång tid har Tjust Behandlingsfamiljer arbetat med Vägledande samspel och vi har ett utvecklat teamarbete kring varje barn/ungdom. Det innebär goda förutsättningar för att utveckla vårt arbete ytterligare kring mentalisering i behandlingsarbetet.

Öppenhet och nyfikenhet

Flera av oss har gått, och några går i skrivande stund, utbildning i Mentaliseringsbaserad terapi 7,5 poäng på Karolinska Institutionen. Vi har nu även börjat internutbilda all personal i mentaliseringsteorin, där vi blandar teori med praktiska övningar. Tillsammans med våra placerade barn/ungdomar arbetar vi för att inta ett icke vetande förhållningssätt, att fokusera på inre tillstånd hos barnen/ungdomarna för att ta fasta på känslorna och tankarna som är aktuella och relevanta för barnet/ungdomen snarare än beteendet. Vi strävar efter att vara aktiva och nyfikna och ställa frågor om barnets/ungdomens tankar och känslor och då avhålla oss från tvärsäkra påståenden om vad ungdomarna tänker eller känner. Vi försöker visa att vi har barnen/ungdomarna i våra tankar och att vi önskar förstå henne/honom så bra som möjligt. Det är viktigt att vi personal hjälps åt att vara så konsekventa och förutsägbara som möjligt, personliga men inte privata och att vi använder enkla och korta interventioner. En annan viktig ingrediens i behandlingen är att vara vaksam på brott i kontakten och försöka se sin egen del i problemet och att visa på som vuxen att man kan be om ursäkt.  All personal fick i julklapp ”Mentaliseringsboken” av Per Wallroth, som ett sätt att förtydliga vårt förhållningssätt och grundläggande värderingar.

Gruppbehandling

Vi planerar under våren att starta upp en gruppbehandling för våra ungdomar mellan 15-20 år. Syftet är att stimulera mentalisering i grupp, d.v.s. att kunna hantera/reglera sina känslor för att kunna uttrycka dem i ett större sammanhang på ett socialt ändamålsenligt sätt. Tanken är att med hjälp av gruppen och gruppterapeuterna skapa en sammanhängande självupplevelse (identitet) och utveckla en förmåga att skapa trygga och ömsesidiga relationer. Meningen är att man i gruppen kan utveckla en förnimmelse av agentskap och därmed en känsla av att man kan påverka sin situation. Gruppbehandlingen kommer starta med att deltagarna får en psykopedagogisk inledning kring vad mentalisering är och även förutsättningarna kring vad som är viktigt för att få igång ett bra samspel med andra.

Ta tillvara på ”gyllene ögonblick”, en del av Vägledande samspel

Denna artikel är del 3 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Bild-B707Att ta emot en främmande människa i sitt hem är för de flesta långt ifrån en självklarhet. Att öppna sina dörrar för en vilsen själ kräver mod, tro och styrka, att våga kliva ut på den där vingliga bron mellan det kända och det okända. En bro kantad av tårar, skrik, ångest, rädsla och kanske sparkar och slag, en bro som sätter din kärlek, lyhördhet, uppfinningsrikedom och, inte minst, ditt tålamod på svåra prov.

Alla de som jobbar som behandlingsfamilj har ändå valt att göra just detta, valt att kliva ut på den där bron, stått där i kanten med skakande händer och vingliga ben och undrat vad som väntar på andra sidan och, inte minst, vad som väntar på vägen dit. Varför då, kan man fråga sig? Vari ligger belöningen? Varifrån får man energin att fortsätta trots att det ibland kan tyckas otacksamt och hopplöst?

En av anledningarna tror vi ligger i de där stunderna då solen bryter fram genom molnen och ljuset faller in över bron och reflekteras i ett leende, ett skratt, de där ögonblicken då man ser frukten av sitt arbete i ett barns ögon, de där ögonblicken då inget annat existerar än ett lyckligt, omfamnande nu. De gyllene ögonblicken.
Att uppmärksamma det positiva, att tillvarata guldkornen i behandlingsarbetet och dela med sig av sina ”gyllene ögonblick” tycker vi på Tjust Behandlingsfamiljer är en viktig del i utvecklingen av våra medarbetare. I våra fortbildningskurser inom vägledande samspel såväl som i den handledning våra behandlingsfamiljer erhåller försöker vi alltid ge utrymme för positiva berättelser från det vardagliga arbetet. Genom att låta medarbetarna, omsorgsgivarna, återberätta sina ”gyllene ögonblick” och få positiv feedback och bekräftelse stärks känslan av att vara betydelsefull för barnet och man får ett erkännande för sig själv och sin kompetens.

Att samla på ”gyllene ögonblick” och ta tillvara på dessa, ger kraft och energi att fortsätta ge omsorg och ihärdigt sträva mot slutet av den där vingliga bron, som arbetet som behandlingsfamilj ofta innebär.

Tjust Behandlingsfamiljer och Vägledande samspel/ICDP

Denna artikel är del 4 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Vägledande samspel och mentalisering genomsyrar hela vår verksamhet, inte bara i förhållande till våra placerade barn, utan även i relation till de biologiska föräldrarna, våra uppdragsgivare och oss som arbetar tillsammans.

För att hålla förhållningssättet Vägledande samspel/ICDP levande inom Tjust Behandlingsfamiljer arrangerar vi runt tre seminarier per år med olika teman.
De begrepp som förknippas med förhållningssättet Vägledande samspel används i vårt skrivna material som t.ex. vårdrapporter, genomförandeplaner m.m.  Vägledande samspel och mentalisering är också närvarande i alla olika väg- och handledningssammanhang och i det gemensamma behandlingsarbetet. I introduktionsutbildningen ”Ett hem att växa i” använder vi oss av principerna för och tillämpningar av sensitivisering utifrån programmet Vägledande samspel/ICDP.

Internutbildning

Alla anställda är internutbildade i Vägledande samspel/ICDP. Ett flertal av våra behandlingssamordnare och psykologer är utbildade på Nivå 3 – Certifierad utbildare och handledare – för att ha möjlighet att utbilda internt. Våra behandlingsfamiljer blir alla internutbildade på Nivå 1 och 2. Våra placerade barns biologiska föräldrar erbjuds ett utformat program där vi träffar föräldrarna vid sex tillfällen.

”Äga” sin egen behandling är målet

De placerade barnens delaktighet i sin behandling är av största vikt för oss på Tjust Behandlingsfamiljer. Målet är att de placerade barnen själva till slut ska hålla i sina egna behandlingskonferenser och uppföljningsmöten. Att de själva ska driva dagordningen med stöd och vägledning av behandlingsteamet. Detta är sammanhang där behandlingsteamet tillsammans reflekterar kring behov, utveckling och nuvarande situation vilket gör att barnen ”äger” sin egen behandling.

Vägledande samspel och Barnkonventionen

Lyhörda vuxna inom alla områden där barn och vuxna möts, är en förutsättning för barns inflytande och delaktighet. Att se barn som subjekt med egen kompetens, som ger uttryck för egna avsikter, känslor och önskningar är helt i enlighet med den syn på barn som utgör grunden för FN:s konvention om barnets rättigheter. Att arbeta utifrån Vägledande samspel/ICDP är att i många hänseenden förverkliga barnkonventionen.
Ett barn är enligt Barnkonventionen ”varje människa i världen upp till 18 år”.
Att följa Barnkonventionen kräver lyhörda omsorgsgivare som strävar efter att förstå, tolka och bekräfta barns initiativ och uttryck. I programmet Vägledande Samspel ägnas mycket uppmärksamhet åt förståelse av barns avsikter. Ökad lyhördhet för barn är ett centralt begrepp och något som vuxna kan träna och utveckla.

Om Vägledande samspel/ICDP

Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program som utgår från att varje person har resurser som kan utvecklas. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera var­andra genom att utveckla lyhördhet, empati och mentaliseringsförmåga. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer. Kvaliteten i rela­tionen är en förutsättning för barns växande och lärande.

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i
olika åldrar och inom verksamhetsområden som förskola, skola, barnhälsovård, socialtjänst samt på senare år även inom äldreomsorgen. Programmet baserar sig på modern utvecklingspsykologi och teorier om lärande och samspel. Viktiga förutsättningar för att skapa en utvecklingsbefrämjande uppväxtmiljö för barn beskrivs.

Programmet Vägledande samspel/ICDP ingår i ett internationellt nät­verk som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn världen över. Programmet är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter och då framförallt konventionen om barnets rättigheter. Programmet finns nu även ut­vecklat för äldreomsorg.

Vägledande samspel har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye, båda vid Oslo Universitet. Idag arbetar man med Vägledande samspel/ICDP i ett 20-tal länder världen över. Det ursprungliga syftet var att ge stöd och vägledning till föräldrar i deras samspel med sina barn men under åren har programmen utvecklats och anpassats för användning bland annat i förskola, skola och socialtjänst.

Satsning på familjehemsutbildning

Denna artikel är del 5 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

Sedan oktober utbildas våra nya behandlingsföräldrar i en familjehemsutbildning. Till grund ligger Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”. Även om utbildningen fortfarande inte är avslutad i skrivande stund, ser vi en mycket positiv utveckling som gör att vi planerar en fortsättning i någon form.

Att erbjuda våra nya behandlingsföräldrar en introduktion genom en familjehemsutbildning är något vi har diskuterat en längre tid, och var på gång med redan för något år sedan. Vi utbildar sedan tidigare all personal, inklusive familjehemmen, i Vägledande samspels-utbildningen under fyra terminer. I denna introduktionsutbildning har vi försökt integrera ”Ett hem att växa i” med våra egna tankar och Vägledande samspels-utbildning.
Familjehemsutbildningen påbörjades i oktober och avslutas nu i januari. Den äger rum växelvis i Vimmerby och Västervik och riktar sig därför till deltagare i det närområdet. Utbildningen leds av familjehemssamordnaren, en behandlingssamordnare och en behandlingsförälder.

Urval av deltagare

Inför starten av utbildningen diskuterades mycket om vilka vi skulle vända oss till. Vi kom fram till att vi skulle bjuda in de behandlingsföräldrar som blivit anställda under det senaste året, de som var på gång med utredning och även några som uttalat intresse av att bli behandlingsfamiljer på sikt. Ett par av dessa familjer har redan uppdrag som kontaktfamiljer åt några av våra barn. Flera av de behandlingsfamiljer som anställts under det senaste året har långvarig erfarenhet av att vara familjehem åt andra uppdragstagare. Vi valde att erbjuda även dem denna utbildning, vilket visat sig vara mycket positivt. Det innebar ett givande och tagande som varit mycket fruktbart i diskussionerna i gruppen.

Om utbildningen

Familjehemsutbildningen genomförs vid sex tillfällen, tre timmar åt gången dagtid. Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett eller två kapitel i Socialstyrelsens utbildningsmaterial som sedan diskuteras. Deltagarna får också minst en hemuppgift med fokus på reflektion vid varje tillfälle. Vid utbildningstillfällena har vi kompletterat med ytterligare information och tagit upp viktiga teman i vår verksamhet som t.ex. ”Livsboken”, ”Läsprojektet” m.m.
Filmer används också som en del i utbildningen, bl.a. Pia Hallins ”Mamma på avstånd” och Markus Andreassons ”Lyckliga familjen”.
Mycket av aktiviteterna vid träffarna har deltagarna själva stått för – diskussioner i storgrupp och smågrupper, ”heta hörn”, rollspel och presentationer av olika slag. Engagemanget har varit stort och det har varit högt i tak.

Nästa steg

Eftersom alla våra behandlingsföräldrar redan deltar i en utbildning i Vägledande samspel under fyra terminer, valde vi att korta ner Socialstyrelsens utbildningsförslag lite grann. Bl.a. har vi inte tagit upp om anknytning, affekter och mentalisering fullt ut, då de flesta kommer att få mer av detta vid en ny utbildning som börjar efter jul. Vi har även särskilda temadagar varje termin där vi fokuserar på vägledande samspel och MBT, som alla behandlingsföräldrar deltar i.
Vi tänker fortsätta erbjuda våra behandlingsföräldrar en basutbildning – till våren blir det på vårt nya Jönköpingskontor och sedan räknar vi med att återkomma regelbundet.

Inbjudan till föreläsning med Tor Wennerberg

Denna artikel är del 6 av 6 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #1

I samband med att Tjust Behandlingsfamiljer fyller 10 år i höst, arrangerar vi den 18 september en föreläsning med Tor Wennerberg – psykolog, författare och uppskattad föreläsare. Inbjudan kommer under våren att skickas ut till våra kunder och personal.

Hela vår verksamhet vilar på grundsynen att det i förstone är det relationella i vårt arbetssätt som läker barnen och ger dem tillit till sig själva och till sin omvärld. Detta relationsinriktade arbete fokuserar på att utveckla förmågan, både hos barnet och hos de som jobbar med barnet, att skapa relationer som bär. I vårt sätt att arbeta ingår också ett starkt inslag av att vi tillsammans reflekterar över vad som sker hos barnet, hos oss själva och inte minst över det som sker oss emellan; vi har ett mentaliserande förhållningssätt till det som relationen innehåller och för med sig.

Tor Wennerberg är psykolog och författare med två böcker bakom sig med innehåll som berör kärnan i vår behandlingsfilosofi. Våren 2010 kom hans bok ”Vi är våra relationer” och hösten 2013 ”Själv och tillsammans”.

På ett mycket intresseväckande sätt redogör han för hur hela identitetsutvecklingen starkt påverkas av de tidiga anknytningserfarenheter man gör som liten. Hur de trygga eller otrygga upplevelser vi har av anknytning, separation och differentiering inverkar på vår förmåga och våra känslor inför att vara i relation med andra; genom hela livet. Att knyta an till en vuxen som liten är en helt nödvändig överlevnadsstrategi och kvaliteten i kontakten har också direkt inverkan på hur barnets mentaliseringsförmåga kommer utvecklas. Att förstå sitt barn och hjälpa det vidare kräver att man kan mentalisera kring det. Tor Wennerberg visar på hur ett ”tillräckligt bra” omhändertagande innebär att den vuxne anknytningspersonen bemöter barnets behov av att bli förstådd. Att mentalisera i kontakten med barnet är att förmå leva sig in i barnets känslor, impulser, vilja och önskningar. Det krävs att barnet blir sett och förstått i tillräcklig utsträckning i en mentaliserande spegling för att en trygg anknytning ska utvecklas.

De som har haft möjlighet att lyssna på Tor Wennerberg tidigare vet att han är en mycket god föreläsare som levandegör sitt material och gör det förståeligt och spännande!

För mer information, kontakta Charlotte Lindwall vid vårt kontor i Västervik.
Tel. 0490- 343 46.