Resultat I korthet

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #2

Här har vi sammanställt några av resultaten från vår kvalitetsredovisning. Du kan ladda ned hela redovisningen här (länk)

  • De placerade ungdomarnas relationer till andra och föräldrar och familj har förbättrats för samtliga ungdomar.
  • Normbrytande beteende har minskat med 39 % hos de placerade ungdomarna, och med 52 % hos de utskrivna ungdomarna. Resultaten från Becks ungdomsskalor visar samtidigt att självbilden ökat hos alla, och ångest, depression och ilska minskat hos alla placerade och utskrivna ungdomar.
  • ASEBA-skattningar visar bl.a. att jämfört med föregående år har ungdomarnas egna upplevelser av sin utveckling förbättrats. Upplevelsen av problem har minskat medan upplevelsen av positiva kvaliteér hos sig själv ökat.
  • Jämfört med 2012 har färre placeringar avbrutits (sammanbrott). 2012 skedde fem st, 2013 skedde enbart tre st.

Framgångar i skolresultat fortsätter att öka

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #2

Kvalitetsarbetet är centralt för oss och särskilt angeläget är det att kunna visa individuella resultat av behandlingen. Skolresultat och övriga resultat från behandlingen visar att vårt arbete ger framgång och bättre resultat för våra placerade ungdomar. Det sporrar oss till fortsatt arbete för än bättre resultat.

Exempelvis ser vi att samtliga våra placerade ungdomar har förbättrat sina skolprestationer efter placeringen hos Tjust Behandlingsfamiljer. Alla ungdomar har förbättrat sin närvaro I skolan och 66 % av dem når alla mål utom ett i kärnämnena. Före placering låg resultatet på endast 10 %.

Bild_skolresultat

Tjust Behandlingsfamiljer står som modell för behandling i familj

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2014 - #2

Socialdepartementets utredare Berith Josefsson omnämner Tjust Behandlingsfamiljer som ett bra exempel i utredningen av LVU-vård och nya placeringsformer. Dessutom uttrycker utredaren sig så att Tjust Behandlingsfamiljer står som modell i förslaget om behandling i familj, vilket naturligtvis är mycket glädjande och hedrande.

Utredaren menar att många ungdomar som tidigare placerades inom HVB- vård idag placeras inom konsulentstödd familjevård. Tjust Behandlingsfamiljer samt några organisationer till har ett så omfattande behandlingsarbete att arbetet enligt utredaren bör omfattas av ett tillståndskrav och tillsyn från IVO.

Tjust Behandlingsfamiljer riktar ett omfattande behandlingsarbete mot den unge och betydande stöd och handledningsinsatser till familjehem, skola och biologisk familj. Utredaren anser att omfattningen är så inbegripande i den enskildes liv att placeringsformen bör jämställas med en HVB-placering. Inte minst med tanke på att behandlingsfamiljerna (familjehemmen) får sin huvudsakliga försörjning via detta arbete och familjehemsarbetet således bedrivs yrkesmässigt.

Tjust Behandlingsfamiljer har länge försökt förmå Socialstyrelsen att inse ovanstående. Vi har drivit frågan till kammarrätten som då gick på socialstyrelsens linje, d.v.s. att det saknas lag-grund för beviljande av tillstånd.

Utredaren föreslår därför en lagändring så att behandlingsplacering i familj skall bli en ny lag-grund för placeringsbeslut. Vi är väldigt glada för detta förslag och ser fram emot riksdagens beslut i frågan under sommaren.

Det är ju uppenbart att lagstiftarens intentioner är att förstärka och förbättra familjehemsvården – att Tjust Behandlingsfamiljer då omnämns som ett bra exempel är mycket glädjande.