Läsprojektet

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #1

Läsprojektet utvecklar ungdomarnas möjligheter

Sedan hösten 2012 genomför vi på Tjust Behandlingsfamiljer ett projekt för att öka ungdomars möjlighet att skapa en större kunskapsplattform genom att förbättra sin läsförmåga. Vi kallar det för ”Läsprojektet”.

Projektet bygger på den engelska metoden Paired Reading (parläsning) som visat sig vara en mycket framgångsrik metod för att öka barn och ungdomars läsförmåga. I Läsprojektet deltar cirka 30 barn och ungdomar från familjer kopplade till Tjust Behandlingsfamiljer.

Läs mer

Kvalitetsindex

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #1

Tjust Behandlingsfamiljer ligger över genomsnitt i kvalitetsundersökning

Varje år gör vi på Tjust Behandlingsfamiljer tillsammans med Skandinavisk Sjukvårdsinformation en kvalitetsundersökning för att säkerställa och utvärdera vårt arbete jämfört med andra liknande verksamheter. Genom intervjuer med handläggare som har haft placeringar genom oss på Tjust Behandlingsfamiljer under det gångna året kan vi få en bra bild hur vår verksamhet har lyckats.

Frågorna till handläggarna berör områden som mottagande och introduktion, verksamhetens arbete kring behandlingsplan, uppföljning, rapportering, utslussning med mera. Den samlade informationen skapar en tydlig bild av hur väl vår verksamhet fungerar och blir vägledande för hur vi arbetar med fortsatt utveckling. För senaste redovisade perioden, maj 2010 t.o.m. maj 2011, placerar sig Tjust Behandlingsfamiljer över index med ett genomsnittligt betyg på 8.8 poäng av maximalt 10.

Slutligt genomsnittligt betyg för samtliga verksamheter med samma typ av tjänster låg samma period på 8.1 poäng av maximalt 10. Slutsatsen är att Tjust Behandlingsfamiljer har ett bättre resultat än genomsnittet. Verksamheten får speciellt höga poäng inom områden som Information om verksamheten (9.1), Omvårdnadsinsatser (9.1) och Utslussning (9.3). Att utvärdera sin egen verksamhet skapar underlag för förbättringar och ständig utveckling vilket är en av Tjust Behandlingsfamiljers prioriterade verksamhetsfrågor.

Psykoterapi inom Tjust Behandlingsfamiljer AB

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #1

Familjehemsplacerade barn och ungdomar har visat sig vara en svårbehandlad grupp. För de flesta familjehemsplacerade barn gäller att de präglas av otrygga anknytningsmönster och traumatisering. Det kan handla om missbruk hos föräldern, misshandel, sexuella övergrepp, psykisk sjukdom/kognitiv funktionsnedsättning hos föräldrarna eller en relationsstörd dysfunktionell familjekonstellation.

Tilliten till vuxna är ofta minimal och synen på vuxenvärlden präglad av passiv uppgivenhet eller aggressivitet. Känslor av övergivenhet är ofta framträdande. Barnen har vanligtvis en negativ självbild; en bild av sig själva som varande skamfyllda, värdelösa, monsterliknande eller odugliga. Barnen kan ha stora svårigheter att förstå och hantera sina känslor.

Läs mer

Om anknytning

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2013 - #1

Barn med desorganiserad anknytning i behandlingsfamiljen

Föreläsning 14 november 2012

Det mänskliga anknytningsbeteendet har finslipats under 6 miljoner år och att överleva/uppnå trygghet innebär att hålla sig nära en anknytningsperson. När ett barn känner rädsla aktiveras anknytningssystemet och barnet söker sig nära anknytningspersonen. Detta beteende har genom miljoner års evolution ökat barns chanser att överleva. Anknytningssystemet övertriumfar därmed alla andra mänskliga beteendesystem när det aktiveras. Rädsla är inte enbart närvaro av något hotfullt utan också frånvaro av t ex trygga personer. Genetiskt förväntar vi oss att födas in i en nomadiserande människoflock på savannen. Att människor söker närhet och reagerar med olust och ångest på att vara ensamma är inte förvånande då denna benägenhet har gynnat generation efter generation.

Läs mer